Nyheter

Wifog offentliggör konvertibelemission om 16,0 MSEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Styrelsen i Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") har beslutat om nyemission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägare i Wifog om cirka 16,0 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet"). Erbjudandet är garanterat till cirka 93,8 procent via teckningsförbindelser och externa emissionsgarantier. Utöver Erbjudandet har styrelsen beslutat om en nyemission av konvertibler, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om högst 6,0 MSEK ("Övertilldelningsoptionen").

Sammanfattning

  • En nyemission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägare i Wifog. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) uniträtter berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny konvertibel i Wifog.
  • Teckningskursen är 10 SEK per konvertibel, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 16,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader, baserat på totalt 1 600 540 konvertibler.
  • Räntan är 12 procent per år och konverteringskursen är 10 SEK per aktie. Löptiden på konvertibeln är 18 månader.
  • Avstämningsdag för rätten att delta i Erbjudandet med företrädesrätt är den 27 november 2015.
  • Teckningsperioden löper från och med den 1 december till och med den 15 december 2015.
  • Erbjudandet är säkerställt till cirka 93,8 procent genom teckningsförbindelser av befintliga aktieägare om 11,0 MSEK och externa emissionsgarantier om 4,0 MSEK.
  • För det fall Erbjudandet övertecknas har styrelsen i Wifog rätt att besluta om en nyemission av ytterligare konvertibler, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om högst 6,0 MSEK, under Övertilldelningsoptionen.
  • Wifog har för avsikt att notera konvertiblerna på Nasdaq First North.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet
Wifog-tjänsten lanserades i december 2013 och Wifog är Sveriges snabbast växande Service Provider och samtidigt den enda konsumenttjänsten på den svenska marknaden med en incitamentsdriven affärsmodell. Bolaget har sedan starten blivit väl mottagna på marknaden där varumärket växt sig allt starkare med tiden och tjänsten har idag knappa 50 000 aktiva användare. Den höga tillväxten av antal abonnenter under det första hela verksamhetsåret (2014) visar att Bolaget har en tjänst som efterfrågas av konsumenterna vilket ger en bra och stabil plattform för framtida tillväxt. Wifog beräknas därmed fortsätta sin kraftiga tillväxt genom att erbjuda reklamfinansierat gratisabonnemang för telefoni, SMS och surf för mobiltelefoner och surfplattor.

På en extra bolagsstämma i Forestlight den 14 juli 2015 godkände stämman styrelsens beslut att förvärva majoriteten av aktierna i Wifog AB genom en apportemission. På samma stämma avyttrade det noterade bolaget den tidigare operativa verksamheten genom försäljningen av Dog Pound AB, varvid Wifog blev den nya och enda verksamheten för koncernen.

För att möjliggöra ett långsiktigt förhållningssätt och för att ha resurser att genomföra investeringar och satsningar, bedömer styrelsen att Erbjudandet är ett bra sätt att stärka rörelsekapitalet för att tillföra ekonomiska medel till fortsatt drift och framtida investeringar.

Mot bakgrund av ovan har styrelsen i Wifog beslutat om Erbjudandet om cirka 16,0 MSEK. Kapitalet kommer att användas för i) att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov fram till dess att Bolaget når positivt kassaflöde och ii) investeringar i marknadsföringsaktiviteter för att öka den aktiva användarbasen.

Huvudvillkor
Den som är registrerad som aktieägare i Wifog på avstämningsdagen för Erbjudandet den 27 november 2015 ska äga företrädesrätt att för fyra (4) befintliga aktier teckna en (1) ny konvertibel till teckningskursen 10 SEK, motsvarande det nominella värdet av konvertibeln. Teckningsperioden beräknas löpa från och med den 1 december 2015 till och med den 15 december 2015.

Erbjudandet omfattar totalt högst 1 600 540 konvertibler. Vid full teckning av Erbjudandet och sedermera full konvertering kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst cirka 3 050 440,80 SEK.

Därutöver har styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 14 juli 2015, beslutat om nyemission av ytterligare högst 600 000 konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Denna emission förutsätter att Erbjudandet övertecknas. Vid full teckning av Övertilldelningsoptionen och sedermera full konvertering kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst cirka 1 143 529,36 SEK.

Konvertiblerna löper med en årlig räntesats om 12 procent, som utbetalas halvårsvis, under löptiden som är 18 månader. Konverteringskursen har fastställts till 10 SEK per aktie och konvertering kommer att kunna äga rum under tidsperioden 15 maj - 15 juni 2017.

  • Om en ränteutbetalning inte görs i utsatt tid, sänks konverteringskursen till 7,5 SEK och höjs den årliga räntan till 14 %.
  • Om två ränteutbetalningar inte görs i utsatt tid, sänks konverteringskursen till 5,0 SEK och höjs den årliga räntan till 16 %.

Erbjudandet kommer vid full teckning tillföra Bolaget cirka 16,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK och Övertilldelningsoptionen kommer vid full teckning tillföra Bolaget ytterligare cirka 6,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK.

Erbjudandet är säkerställt till cirka 93,8 procent genom teckningsförbindelser av befintliga aktieägare om 11,0 MSEK och externa emissionsgarantier om 4,0 MSEK.

Förutsatt full teckning och konvertering av Erbjudandet är utspädningen för nuvarande aktieägare cirka 20,0 procent. Förutsatt full teckning och konvertering av Övertilldelningsoptionen är den totala utspädningen cirka 25,6 procent.

Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kan komma att få sitt aktieinnehav utspätt för det fall konvertiblerna används för konvertering, men kommer att ha möjlighet att sälja sina uniträtter på Nasdaq First North.

Preliminär tidsplan för Erbjudandet
25 november 2015 - Emissionsmemorandum beräknas att offentliggöras
25 november 2015 - Sista dag för handel i Wifogs aktier inklusive rätt att delta i Erbjudandet
26 november 2015 - Första dag för handel i Wifogs aktier exklusive rätt att delta i Erbjudandet
27 november 2015 - Avstämningsdag för deltagande i Erbjudandet, d.v.s. aktieägare som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller uniträtterna för deltagande i Erbjudandet
1 december 2015 - 11 december 2015 - Handel i uniträtter
1 december 2015 - 15 december 2015 - Teckningsperiod för Erbjudandet
17 december 2015 - Offentliggörande av preliminärt emissionsutfall

Finansiell rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget i Erbjudandet.

Stockholm 2015-11-20

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Henrysson, CFO Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA AKTIER. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I DETTA PRESSMEDDELANDE.

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att erbjuda mobilsurf, telefoni- och sms-tjänster genom ett simkort, som ger abonnenten möjlighet att helt eller delvis finansiera kostnaden för sitt abonnemang genom att konsumera reklam och ta del av erbjudanden från Wifogs partners samt göra marknadsundersökningar. Sedan starten i december 2013 har drygt 200 000 personer registrerat sitt intresse och företaget har idag cirka 50 000 aktiva användare. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med konvertibler, uniträtter eller andra värdepapper i Wifog Holding AB (publ).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga uniträtter, betalda tecknade units eller konvertibler har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Filer för nedladdning
2016-05-26

Wifog Holding AB (publ) ("Wifog Holding") offentliggör idag Årsredovisning för 2015 och en revisionsberättelse med anmärkningar. Bolagets revisorer gör anmärkningar i revisionsberättelsen utan att det påverkar deras uttalanden i revisionsberättelsen och tillstyrker därmed att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Årsredovisningen publiceras på Wifog Holdings hemsida www.wifog.com.

2016-05-18

Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 juli 2015 fattade styrelsen för Wifog Holding AB den 16 maj 2016 beslut om apportemission av högst 266 466 aktier, vilket vid full anslutning innebär en ökning av aktiekapitalet med cirka 507 852,82 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de aktieägare i Wifog AB, org.nr 556572-4621, som äger minst 80 aktier i Wifog AB.

2016-05-12

Styrelsen i Wifog har som tidigare aviserat infört ett incitamentsprogram för Bolagets nyckelpersoner. I enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 14 december 2015 har styrelsen beslutat att emitterat 500 000 teckningsoptioner, vilka Bolagets nyckelpersoner har fått köpa. Optionerna har överlåtits till ett marknadsmässigt pris, Varje option ger rätt till rätt att från och med den 1 april 2017 till och med den 30 juni 2017, teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 18,00 kronor per aktie.

2016-05-11

Aktieägarna i Wifog Holding AB, org. nr 556668-3933, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2016 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 8 A i Stockholm. 

2016-05-10

Extra bolagsstämma den 14 december 2015 beslutade att Wifog Holding AB (Bolaget) skulle ta upp två konvertibla lån om nominellt högst 22 005 400 kronor genom utgivande av högst 2 200 540 konvertibler och att de konvertibla förlagslånen skulle medföra rätt till utbyte (konvertering) mot aktier i Bolaget.

Teckningsperioden var den 1-17 december 2015 och totalt tecknades 1 705 430 konvertibler, motsvarande ett nominellt belopp om 17 054 300 kronor.

2016-05-10

Wifog förstärker ledningsgruppen Wifog förstärker ledningsgruppen med två nya personer, Anna Bofeldt som ny Chief Marketing Officer och Carl Henric Holmberg som ny Chief Revenue Officer. Anna har tidigare erfarenhet av marknadsföring och varumärkesutveckling av internationella varumärken såsom Red Bull och Match.com. Carl Henric har en lång internationell erfarenhet av att bygga och driva bolag inom e-learning, media och digitala produkter för bolag som Mediaplanet, M2S och RelinkLabs.

2016-03-18

KONCERNEN I SAMMANDRAG I TSEK

  2015 Kv 4 2015 Helår
Nettoomsättning 2 027 4 569
Periodens resultat -9 510 -40 268
Balansomslutning 23 114 23 114
Eget kapital -18 095 -18 095
Resultat per aktie, SEK, före och efter utspädning Neg Neg
Eget kapital per aktie, SEK Neg Neg
Antal aktier vid periodens slut inklusive nyemission  6 402 161 6 402 161
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 6,9 6,9
Soliditet Neg Neg
2016-01-07

Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") har genomfört en nyemission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägare i Wifog ("Erbjudandet") under perioden 1 december - 17 december 2015. Konvertibelemissionen tecknades till cirka 106,6 procent och Bolaget tillförs cirka 17,1 MSEK före kvittningar om cirka 2,0 MSEK och emissionskostnader. Övertilldelningsoptionen kommer att användas till den del om cirka 6,6 procent som konvertibelemissionen övertecknades, vilket ger samtliga investerare en full tilldelning.

<<
1
...
12
13
14
15
...
18
>>

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.