Nyheter

Wifog offentliggör informationsmemorandum med anledning av konvertibelemission

Wifog offentliggör informationsmemorandum med anledning av konvertibelemission ("Wifog Wifog" Wifog Holding AB (publ) ("Wifog " eller "Bolaget") offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den nyemission av konvertibler med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som inleds den 1 december 2015 ("Erbjudandet").

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA AKTIER. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Wifog har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av föreliggande nyemission av konvertibler om cirka 16,0 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Wifog. Detta innehåller finansiell- och annan information som inte tidigare publicerats.

Peter Håkansson, VD:
I talande stund har vi knappa 50 000 användare och över 2 000 aktieägare. Vi är stolta och glada över båda siffrorna och vi jobbar stenhårt för att användarna skall bli fler och nöjdast i branschen och att aktieägarna skall gå en gynnsam värdeutveckling till mötes.

Wifogs ledning och styrelse har fastställt följande huvudmål för verksamhetsåret 2016:

Uppnå ett positivt resultat i Sverige, vilket visar på en lönsam affärsmodell inför kommande marknadsetableringar.
- Fördubbla den svenska användarbasen till 100 000 användare.
- Etablera och förstärka Bolagets varumärke på den svenska marknaden och etablera Bolaget hos den stora allmänheten i Sverige.
- Etablera Bolagets plattform som en Value Added Service (VAS) utanför Sverige och lansera tjänsten tillsammans med operatörer på minst två internationella marknader.
- Sverige är vår hemmaplan och en erkänt god testmarknad för nya varor och tjänster. Det som fungerar i Sverige brukar ha goda förutsättningar att bli väl mottaget på andra marknader.

Under det gångna året har vi arbetat enträget med att utveckla vårt erbjudande och ställa om vår affärsmodell för att kunna säkerställa lönsam tillväxt i Sverige och expansion utanför Sveriges gränser.

Det finns alltid tusen saker kvar att göra för att förbättra en tjänst och optimera en affär, men vi anser att vi kommit en bra bit på vägen och har god kontroll på fortsättningen i Sverige och med det har arbetet för expansion kunnat påbörjas.

Wifog kommer även utanför Sveriges gränser skapa kundvärde och affärsnytta genom att tillhandahålla en plattform för att mobilabonnenter skall kunna bli av med hela eller delar av sin telefon- och datakostnad, men där som en Value added service (VAS) i mobiloperatörers befintliga användarbas och inte som en virtuell operatör vilket är fallet i Sverige.

Jag ser fram mot ett spännande 2016 tillsammans med nya och gamla ägare, nya och gamla användare och tillsammans med ett taggat team och en engagerad styrelse!

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Följande teckningsförbindelser och emissiosngarantier har ingåtts per den 19 november 2015:                                       

Tecknare Konvertibler Belopp (SEK) Del av emissionen
Berenberg Bank 600 000 6 000 000 37,5%
Peter Håkansson (VD) 140 000 1 400 000 8,8%
Master Invest AB 100 000 1 000 000 6,3%
Fredrik Crafoord 100 000 1 000 000 6,3%
Capensor Capital AB 100 000 1 000 000 6,3%
Fredric Forsman 25 000 250 000 1,6%
Orange Express AB 25 000 250 000 1,6%
Jesper Henrysson (CFO) 10 000 100 000 0,6%
Martin Litborn (Business Dev. Director) 7 500 75 000 0,5%
Totalt 1 107 500 11 075 000 69,5%

          

Emissionsgarant Konvertibler Belopp (SEK) Del av emissionen
Mangold Fondkommission AB 400 000 4 000 000 25,0%
Totalt 400 000 4 000 000 25,0%

 

Ej tidigare publicerad finansiell information
På sid 17 - 18 i informationsmemorandumet, under "Finansiell översikt" framgår resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för dotterbolaget Wifog AB för tidsperioden 1 januari - 30 september 2015 med jämförelseperiod år 2014. Denna finansiella information härrör sig till perioden före Wifogs lansering av sin nya affärsmodell den 1 oktober 2015. På sid 19 framgår specifikt följande information:

"Nettoomsättningen för perioden 1 juli till 30 september 2015 uppgick till 1,0 MSEK jämfört med 1,2 MSEK för samma period år 2014, motsvarande en minskning om cirka 16 %. Minskningen är hänförlig till omställning av tjänst- och annonspartner inför lansering av ny teknisk plattform.

Rörelsekostnader för perioden 1 juli till 30 september 2015 uppgick ill -8,8 MSEK, jämfört med -7,1 MSEK under samma period år 2014, motsvarande en ökning om cirka 24 %. Ökningen är hänförlig till ökade övriga externa kostnader och personalkostnader, vilka uppkommit på grund av ett fler antal anställda och högre konsultkostnader som en del av strategin att utveckla och förbättra verksamheten."

Den nya affärsmodellen - Finansiella siffror
I den nya affärsmodellen finns det en direkt koppling mellan intäkterna och de direkta kostnaderna, vilket inte var fallet tidigare. Lanseringen av den nya affärsmodellen har resulterat i en stark utveckling av Bolagets finansiella nyckeltal, vilket illustreras av de nedan tidigare publicerade nyckeltalen för oktober 2015:
· Omsättningen har ökat med 99 % sedan föregående månad
· Bruttomarginalen har förbättrats med 89 % sedan föregående månad
· EBITDA uppgår till -1,4 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 0,9 miljoner kronor sedan föregående månad.

Informationsmemorandum Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Wifogs hemsida http://investor.wifog.se och Mangold Fondkommissions hemsida www.mangold.se/emission/wifog.

Finansiell rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget i Erbjudandet.

Stockholm 2015-11-25

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Henrysson, CFO Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com.

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att erbjuda mobilsurf, telefoni- och sms-tjänster genom ett simkort, som ger abonnenten möjlighet att helt eller delvis finansiera kostnaden för sitt abonnemang genom att konsumera reklam och ta del av erbjudanden från Wifogs partners samt göra marknadsundersökningar. Sedan starten i december 2013 har drygt 200 000 personer registrerat sitt intresse och företaget har idag knappt 50 000 aktiva användare. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med konvertibler, uniträtter eller andra värdepapper i Wifog Holding AB (publ). Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga uniträtter, betalda tecknade units eller konvertibler har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Filer för nedladdning
2015-12-01

Mangold startar handel i Wifogs uniträtter

2015-11-27

Aktieägarna i Wifog Holding AB, org. nr 556668-3933, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 december 2015 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 8 A i Stockholm.

2015-11-27

I enlighet med pressmeddelande den 20 november 2015 så har styrelsen i Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") beslutat om nyemission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägare i Wifog om cirka 16,0 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet"). Erbjudandet är garanterat till cirka 94,2 procent via teckningsförbindelser och externa emissionsgarantier. Utöver Erbjudandet har styrelsen beslutat om en nyemission av konvertibler, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om högst 6,0 MSEK ("Övertilldelningsoptionen"). Information om Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen finns i Bolagets pressmeddelande den 20 november 2015.

2015-11-25

Wifog offentliggör informationsmemorandum med anledning av konvertibelemission ("Wifog Wifog" Wifog Holding AB (publ) ("Wifog " eller "Bolaget") offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den nyemission av konvertibler med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som inleds den 1 december 2015 ("Erbjudandet").

2015-11-24
  2015
Kv 3*
2014
Kv 3
2014
Helår
Nettoomsättning 2 986 3 596 22 816
Periodens resultat 622 -2 011 -97
Balansomslutning 219 19 056 8 062
Eget kapital -2 916 -6 206 -1 968
Resultat per aktie, SEK, före och efter utspädning Neg Neg Neg
Eget kapital per aktie, SEK Neg Neg Neg
Antal aktier vid periodens slut inklusive nyemission 52 469 142 52 469 142 52 469 142
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 0,13 0,10 0,15
Soliditet Neg Neg Neg

* Samtliga siffror fram t.o.m. den 30 september 2015 avser den verksamhet som bedrevs i Forestlight Entertainment ABs regi, d.v.s. den avspeglar inte den verksamhet som bedrivs i Wifog Holding AB efter detta datum.

2015-11-20

Styrelsen i Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") har beslutat om nyemission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägare i Wifog om cirka 16,0 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet"). Erbjudandet är garanterat till cirka 93,8 procent via teckningsförbindelser och externa emissionsgarantier. Utöver Erbjudandet har styrelsen beslutat om en nyemission av konvertibler, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om högst 6,0 MSEK ("Övertilldelningsoptionen").

2015-11-16

Aktieägarna i Wifog Holding AB, org. nr 556668-3933, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 december 2015 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 8 A i Stockholm,

<<
1
...
12
13
14
15
16
>>

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.