Nyheter

Wifog offentliggör informationsmemorandum med anledning av konvertibelemission

Wifog offentliggör informationsmemorandum med anledning av konvertibelemission ("Wifog Wifog" Wifog Holding AB (publ) ("Wifog " eller "Bolaget") offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den nyemission av konvertibler med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som inleds den 1 december 2015 ("Erbjudandet").

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA AKTIER. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Wifog har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av föreliggande nyemission av konvertibler om cirka 16,0 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Wifog. Detta innehåller finansiell- och annan information som inte tidigare publicerats.

Peter Håkansson, VD:
I talande stund har vi knappa 50 000 användare och över 2 000 aktieägare. Vi är stolta och glada över båda siffrorna och vi jobbar stenhårt för att användarna skall bli fler och nöjdast i branschen och att aktieägarna skall gå en gynnsam värdeutveckling till mötes.

Wifogs ledning och styrelse har fastställt följande huvudmål för verksamhetsåret 2016:

Uppnå ett positivt resultat i Sverige, vilket visar på en lönsam affärsmodell inför kommande marknadsetableringar.
- Fördubbla den svenska användarbasen till 100 000 användare.
- Etablera och förstärka Bolagets varumärke på den svenska marknaden och etablera Bolaget hos den stora allmänheten i Sverige.
- Etablera Bolagets plattform som en Value Added Service (VAS) utanför Sverige och lansera tjänsten tillsammans med operatörer på minst två internationella marknader.
- Sverige är vår hemmaplan och en erkänt god testmarknad för nya varor och tjänster. Det som fungerar i Sverige brukar ha goda förutsättningar att bli väl mottaget på andra marknader.

Under det gångna året har vi arbetat enträget med att utveckla vårt erbjudande och ställa om vår affärsmodell för att kunna säkerställa lönsam tillväxt i Sverige och expansion utanför Sveriges gränser.

Det finns alltid tusen saker kvar att göra för att förbättra en tjänst och optimera en affär, men vi anser att vi kommit en bra bit på vägen och har god kontroll på fortsättningen i Sverige och med det har arbetet för expansion kunnat påbörjas.

Wifog kommer även utanför Sveriges gränser skapa kundvärde och affärsnytta genom att tillhandahålla en plattform för att mobilabonnenter skall kunna bli av med hela eller delar av sin telefon- och datakostnad, men där som en Value added service (VAS) i mobiloperatörers befintliga användarbas och inte som en virtuell operatör vilket är fallet i Sverige.

Jag ser fram mot ett spännande 2016 tillsammans med nya och gamla ägare, nya och gamla användare och tillsammans med ett taggat team och en engagerad styrelse!

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Följande teckningsförbindelser och emissiosngarantier har ingåtts per den 19 november 2015:                                       

Tecknare Konvertibler Belopp (SEK) Del av emissionen
Berenberg Bank 600 000 6 000 000 37,5%
Peter Håkansson (VD) 140 000 1 400 000 8,8%
Master Invest AB 100 000 1 000 000 6,3%
Fredrik Crafoord 100 000 1 000 000 6,3%
Capensor Capital AB 100 000 1 000 000 6,3%
Fredric Forsman 25 000 250 000 1,6%
Orange Express AB 25 000 250 000 1,6%
Jesper Henrysson (CFO) 10 000 100 000 0,6%
Martin Litborn (Business Dev. Director) 7 500 75 000 0,5%
Totalt 1 107 500 11 075 000 69,5%

          

Emissionsgarant Konvertibler Belopp (SEK) Del av emissionen
Mangold Fondkommission AB 400 000 4 000 000 25,0%
Totalt 400 000 4 000 000 25,0%

 

Ej tidigare publicerad finansiell information
På sid 17 - 18 i informationsmemorandumet, under "Finansiell översikt" framgår resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för dotterbolaget Wifog AB för tidsperioden 1 januari - 30 september 2015 med jämförelseperiod år 2014. Denna finansiella information härrör sig till perioden före Wifogs lansering av sin nya affärsmodell den 1 oktober 2015. På sid 19 framgår specifikt följande information:

"Nettoomsättningen för perioden 1 juli till 30 september 2015 uppgick till 1,0 MSEK jämfört med 1,2 MSEK för samma period år 2014, motsvarande en minskning om cirka 16 %. Minskningen är hänförlig till omställning av tjänst- och annonspartner inför lansering av ny teknisk plattform.

Rörelsekostnader för perioden 1 juli till 30 september 2015 uppgick ill -8,8 MSEK, jämfört med -7,1 MSEK under samma period år 2014, motsvarande en ökning om cirka 24 %. Ökningen är hänförlig till ökade övriga externa kostnader och personalkostnader, vilka uppkommit på grund av ett fler antal anställda och högre konsultkostnader som en del av strategin att utveckla och förbättra verksamheten."

Den nya affärsmodellen - Finansiella siffror
I den nya affärsmodellen finns det en direkt koppling mellan intäkterna och de direkta kostnaderna, vilket inte var fallet tidigare. Lanseringen av den nya affärsmodellen har resulterat i en stark utveckling av Bolagets finansiella nyckeltal, vilket illustreras av de nedan tidigare publicerade nyckeltalen för oktober 2015:
· Omsättningen har ökat med 99 % sedan föregående månad
· Bruttomarginalen har förbättrats med 89 % sedan föregående månad
· EBITDA uppgår till -1,4 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 0,9 miljoner kronor sedan föregående månad.

Informationsmemorandum Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Wifogs hemsida http://investor.wifog.se och Mangold Fondkommissions hemsida www.mangold.se/emission/wifog.

Finansiell rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget i Erbjudandet.

Stockholm 2015-11-25

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Henrysson, CFO Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com.

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att erbjuda mobilsurf, telefoni- och sms-tjänster genom ett simkort, som ger abonnenten möjlighet att helt eller delvis finansiera kostnaden för sitt abonnemang genom att konsumera reklam och ta del av erbjudanden från Wifogs partners samt göra marknadsundersökningar. Sedan starten i december 2013 har drygt 200 000 personer registrerat sitt intresse och företaget har idag knappt 50 000 aktiva användare. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med konvertibler, uniträtter eller andra värdepapper i Wifog Holding AB (publ). Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga uniträtter, betalda tecknade units eller konvertibler har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Filer för nedladdning
2016-05-26

Wifog Holding AB (publ) ("Wifog Holding") offentliggör idag Årsredovisning för 2015 och en revisionsberättelse med anmärkningar. Bolagets revisorer gör anmärkningar i revisionsberättelsen utan att det påverkar deras uttalanden i revisionsberättelsen och tillstyrker därmed att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Årsredovisningen publiceras på Wifog Holdings hemsida www.wifog.com.

2016-05-18

Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 juli 2015 fattade styrelsen för Wifog Holding AB den 16 maj 2016 beslut om apportemission av högst 266 466 aktier, vilket vid full anslutning innebär en ökning av aktiekapitalet med cirka 507 852,82 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de aktieägare i Wifog AB, org.nr 556572-4621, som äger minst 80 aktier i Wifog AB.

2016-05-12

Styrelsen i Wifog har som tidigare aviserat infört ett incitamentsprogram för Bolagets nyckelpersoner. I enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 14 december 2015 har styrelsen beslutat att emitterat 500 000 teckningsoptioner, vilka Bolagets nyckelpersoner har fått köpa. Optionerna har överlåtits till ett marknadsmässigt pris, Varje option ger rätt till rätt att från och med den 1 april 2017 till och med den 30 juni 2017, teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 18,00 kronor per aktie.

2016-05-11

Aktieägarna i Wifog Holding AB, org. nr 556668-3933, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2016 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 8 A i Stockholm. 

2016-05-10

Extra bolagsstämma den 14 december 2015 beslutade att Wifog Holding AB (Bolaget) skulle ta upp två konvertibla lån om nominellt högst 22 005 400 kronor genom utgivande av högst 2 200 540 konvertibler och att de konvertibla förlagslånen skulle medföra rätt till utbyte (konvertering) mot aktier i Bolaget.

Teckningsperioden var den 1-17 december 2015 och totalt tecknades 1 705 430 konvertibler, motsvarande ett nominellt belopp om 17 054 300 kronor.

2016-05-10

Wifog förstärker ledningsgruppen Wifog förstärker ledningsgruppen med två nya personer, Anna Bofeldt som ny Chief Marketing Officer och Carl Henric Holmberg som ny Chief Revenue Officer. Anna har tidigare erfarenhet av marknadsföring och varumärkesutveckling av internationella varumärken såsom Red Bull och Match.com. Carl Henric har en lång internationell erfarenhet av att bygga och driva bolag inom e-learning, media och digitala produkter för bolag som Mediaplanet, M2S och RelinkLabs.

2016-03-18

KONCERNEN I SAMMANDRAG I TSEK

  2015 Kv 4 2015 Helår
Nettoomsättning 2 027 4 569
Periodens resultat -9 510 -40 268
Balansomslutning 23 114 23 114
Eget kapital -18 095 -18 095
Resultat per aktie, SEK, före och efter utspädning Neg Neg
Eget kapital per aktie, SEK Neg Neg
Antal aktier vid periodens slut inklusive nyemission  6 402 161 6 402 161
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 6,9 6,9
Soliditet Neg Neg
2016-01-07

Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") har genomfört en nyemission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägare i Wifog ("Erbjudandet") under perioden 1 december - 17 december 2015. Konvertibelemissionen tecknades till cirka 106,6 procent och Bolaget tillförs cirka 17,1 MSEK före kvittningar om cirka 2,0 MSEK och emissionskostnader. Övertilldelningsoptionen kommer att användas till den del om cirka 6,6 procent som konvertibelemissionen övertecknades, vilket ger samtliga investerare en full tilldelning.

<<
1
...
12
13
14
15
...
18
>>

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.