Nyheter

Wifog och mySafety Försäkringar tecknar samarbetsavtal

Wifog har tecknat ett avtal med mySafety Försäkringar, som tillhandahåller försäkringar och skydd inom vardagssäkerhet, t.ex. skydd mot ID-kapning och andra bedrägeribrott.

mySafety är idag ledande inom ID-skydd och vardagssäkerhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Ryssland och Ukraina, med planer på etableringar på ytterligare marknader. mySafety hjälper sina kunder att lösa akuta problem, t.ex. att spärra, spåra och skydda ID-handlingar, bankkort, mobiltelefoner, husdjur, cyklar och nycklar. Vidare hjälper de även till vid skimming, rån, brand, vattenskada och inbrott.

Samarbetsavtalet mellan Wifog och mySafety syftar till att erbjuda respektives användare och kunder fler nyttiga och användbara produkter. Initialt kommer mySafety att erbjuda tjänsten ID-skydd till förmånliga villkor till Wifogs användare. ID-skydd är en tjänst som förebygger och minskar konsekvenserna vid en ID-kapning. Under 2015 drabbades 164 000 svenskar av en ID-kapning enligt statiskt från mySafety och TNS Sifo.

Ambitionen från båda parter är att samarbetet mellan bolagen ska utvecklas ytterligare över tid och att bolagen ska erbjuda ytterligare produkter och tjänster från mySafety respektive Wifog till varandras kunder/användare.

- Genom samarbetet med Wifog får vi möjlighet att komma i kontakt med deras användare, som vi tror väl överensstämmer med mySafetys målgrupp. En stor del av Wifogs användare lever delar av sitt liv online och riskerar då i en högre utsträckning än andra att bli exponerade för olika bedrägeribrott, säger Daniel Elfvendahl, CEO mySafety Försäkringar AB.

För Wifog, som lanserades 2013 som en mobiltjänst och nu har utvecklats till en bonustjänst med fokus på att sänka användarnas mobilkostnad, innebär samarbetet med mySafety ännu ett partnerskap som ger Bolaget en möjlighet att nå ut med sin tjänst till en bredare publik och en viktig byggsten för ett bredare tjänsteutbud.

- Samarbetet med mySafety ger oss en möjlighet att nå ut till en stor och mycket intressant målgrupp och samtidigt erbjuda våra användare en personnära tjänst till förmånliga villkor. Vi ser stora möjligheter att utöka vårt samarbete inom snar framtid, både med ytterligare produkter men även enklare betalningsflöden. Detta är ett viktigt steg för ökad kundnytta och ökad omsättning, säger Carl Henric Holmberg, Chief Revenue Officer på Wifog.

Stockholm 2016-10-18

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl Henric Holmberg, CRO för Wifog Holding AB (publ)
E-post: carlhenric.holmberg@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com.

Daniel Elfvendahl, CEO mySafety Försäkringar AB
E-post: daniel.elfvendahl@mysafety.se

Denna information är sådan information Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2016, klockan 15:50.

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att ge konsumenter tillgång till sitt eget konsumentvärde och företagen tillgång till intresserade målgrupper. Wifog är en bonustjänst där du sänker din mobilkostnad och blir belönad för saker du ändå gör online. Tjänsten erbjuder dig online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se.

Filer för nedladdning
2019-12-05
Regulatorisk

Wifog Holding AB ("Wifog") har, i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 21 november 2019, ingått överlåtelseavtal gällande avyttringen av Wifog Sverige AB med tillhörande varumärke, lojalitetsplattform, mobiloperatör och marknadsföringspott till Transiro Int. AB ("Transiro"). Tillträde har skett i samband med avtals ingående idag, den 5 december 2019.

2019-11-29
Regulatorisk

KVARTAL 3, 2019

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1 117 KSEK (1 785 KSEK)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -14 264 KSEK (-3 966 KSEK). Justerat för poster av engångskaraktär blev resultatet -1 116 KSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) blev -16 355 KSEK under kvartalet (-4 394 KSEK). Justerat för poster av engångskaraktär blev resultatet -1 578 KSEK.
  • Ledningen har, som ett resultat av förhandlingen med Transiro Int AB om en avyttring av lojalitetsprogrammet, beslutat om nedskrivningar i koncernen. Av nedskrivningarna avser ca -1 629 KSEK lojalitetsplattformen och förutbetalda marknadsföringskostnader om -13 148 KSEK. Nedskrivningarna av engångskaraktär påverkar koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) med -13 148 KSEK och rörelseresultat (EBIT) med -14 777 KSEK.
  • Med anledning av att likviditetskraven för notering på Nasdaq First North Growth Market inte varit uppfyllda meddelade Nasdaq den 26 september att en avnoteringsprocess inletts. Den 13 november har ärendet avskrivits då likviditetskravet nu är uppfyllt.
  • Wifog Holding AB (publ) säkrar under andra kvartalet lånefacilitet från City Capital Partners AB om 3 miljoner kronor varav 2,15 MSEK har nyttjats per 30 september.
  • Wifog lanserar app med nya leverantörer av rörligt annonsmaterial
2019-11-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Wifog Holding AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556668-3933, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 december 2019, kl. 12.00 på Karlavägen 58 5tr i Stockholm, Stockholm.

2019-11-21
Regulatorisk

Wifogs aktieägare röstar för styrelsens förslag att avyttra Wifog Sverige AB till Transiro Int AB.

2019-11-14
Regulatorisk

Det förändringsarbete som pågått under året har gett resultat. Efter sammanställning av siffrorna för oktober månad visar Wifog AB för första gången i bolagets historia ett positivt resultat och kassaflöde med en lovande prognos även för november.

2019-11-13
Regulatorisk

Som tidigare kommunicerat flaggade Nasdaq att Wifog inte uppfyllde likviditetskraven för notering på NASDAQ First North Growth Market och att de inledde en avnoteringsprocess genom ett administrativt beslut. Idag har Börsen informerat bolaget att ärendet är avskrivet då Wifog återigen uppfyller likviditetskravet på minst 100 kvalificerade aktieägare tillsammans med likviditetsgarant. Erik Penser Bank agerar likviditetsgarant åt Bolaget.

2019-10-22
Regulatorisk

Aktieägarna i Wifog Holding AB (publ), org.nr 556668-3933 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 november 2019, kl. 13.00 på Karlavägen 58 5tr i Stockholm, Stockholm.

1
2
...
18
>>

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.