Nyheter

Wifog och mySafety Försäkringar tecknar samarbetsavtal

Wifog har tecknat ett avtal med mySafety Försäkringar, som tillhandahåller försäkringar och skydd inom vardagssäkerhet, t.ex. skydd mot ID-kapning och andra bedrägeribrott.

mySafety är idag ledande inom ID-skydd och vardagssäkerhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Ryssland och Ukraina, med planer på etableringar på ytterligare marknader. mySafety hjälper sina kunder att lösa akuta problem, t.ex. att spärra, spåra och skydda ID-handlingar, bankkort, mobiltelefoner, husdjur, cyklar och nycklar. Vidare hjälper de även till vid skimming, rån, brand, vattenskada och inbrott.

Samarbetsavtalet mellan Wifog och mySafety syftar till att erbjuda respektives användare och kunder fler nyttiga och användbara produkter. Initialt kommer mySafety att erbjuda tjänsten ID-skydd till förmånliga villkor till Wifogs användare. ID-skydd är en tjänst som förebygger och minskar konsekvenserna vid en ID-kapning. Under 2015 drabbades 164 000 svenskar av en ID-kapning enligt statiskt från mySafety och TNS Sifo.

Ambitionen från båda parter är att samarbetet mellan bolagen ska utvecklas ytterligare över tid och att bolagen ska erbjuda ytterligare produkter och tjänster från mySafety respektive Wifog till varandras kunder/användare.

- Genom samarbetet med Wifog får vi möjlighet att komma i kontakt med deras användare, som vi tror väl överensstämmer med mySafetys målgrupp. En stor del av Wifogs användare lever delar av sitt liv online och riskerar då i en högre utsträckning än andra att bli exponerade för olika bedrägeribrott, säger Daniel Elfvendahl, CEO mySafety Försäkringar AB.

För Wifog, som lanserades 2013 som en mobiltjänst och nu har utvecklats till en bonustjänst med fokus på att sänka användarnas mobilkostnad, innebär samarbetet med mySafety ännu ett partnerskap som ger Bolaget en möjlighet att nå ut med sin tjänst till en bredare publik och en viktig byggsten för ett bredare tjänsteutbud.

- Samarbetet med mySafety ger oss en möjlighet att nå ut till en stor och mycket intressant målgrupp och samtidigt erbjuda våra användare en personnära tjänst till förmånliga villkor. Vi ser stora möjligheter att utöka vårt samarbete inom snar framtid, både med ytterligare produkter men även enklare betalningsflöden. Detta är ett viktigt steg för ökad kundnytta och ökad omsättning, säger Carl Henric Holmberg, Chief Revenue Officer på Wifog.

Stockholm 2016-10-18

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl Henric Holmberg, CRO för Wifog Holding AB (publ)
E-post: carlhenric.holmberg@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com.

Daniel Elfvendahl, CEO mySafety Försäkringar AB
E-post: daniel.elfvendahl@mysafety.se

Denna information är sådan information Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2016, klockan 15:50.

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att ge konsumenter tillgång till sitt eget konsumentvärde och företagen tillgång till intresserade målgrupper. Wifog är en bonustjänst där du sänker din mobilkostnad och blir belönad för saker du ändå gör online. Tjänsten erbjuder dig online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se.

Filer för nedladdning
2019-07-22
Regulatorisk

Aktieägarna i Wifog Holding AB (publ), org.nr 556668-3933, kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 augusti, kl. 12.00 på No 18 på Centralplan 15, Stockholm.

2019-07-01
Regulatorisk

Wifog Holding AB (publ)s årsstämma hölls fredagen den 28 juni 2019 i no18s lokaler på Centralplan 15 i Stockholm.

2019-05-31
Regulatorisk

KVARTAL 1, 2019

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 946 KSEK (1 678 KSEK)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -1 840 KSEK (-2 053 KSEK). Justerat för ej kassaflödespåverkande marknadsinvesteringar blev resultatet under kvartalet -1 202 KSEK (-2 053 KSEK)
  • Rörelseresultatet (EBIT) blev -2 288 KSEK under kvartalet (-2 455 KSEK)
  • I slutet av mars lämnade Metro Media House AB in en ansökan om rekonstruktion till Stockholms Tingsrätt som kort därpå beviljades. Bolaget gick samtidigt ut med avsikten att återuppta den tryckta tidningen samt satsa på de digitala affärerna. Inom ramen för Wifogs samarbete med Metro ingår både den tryckta tidningen samt de digitala kanalerna. Givet komplexiteten i en rekonstruktionsprocess kan styrelsen och ledningen i Wifog inte utesluta att detta kan komma att påverka genomförandet av Wifogs strategi och affärsplan. Wifogs ledning och styrelse fortsätter att följa utvecklingen i Metro nogsamt och kommer löpande informera marknaden.
  • Avtal om ägarspridning med Dividend Sweden AB
  • Lån om totalt 250 KSEK har tagits upp för att finansiera rörelsekapitalet från det tidigare kommunicerade lånelöftet på 2,5 MSEK från City Capital Partners AB där styrelseledamot Fredrik Crafoord är huvudman. Totalt har 2 MSEK har nyttjats. Lånen har upptagits till marknadsmässiga villkor och återbetalades enligt avtal i samband med nyemissionen under kvartalet.
  • Styrelsen beslutade om en företrädesemission på totalt 20,7 MSEK med en överteckningsoption på ytterligare 6,4 MSEK. Emissionen tecknas till 108,5% motsvarande 22,5 MSEK
  • Wifog ingår strategiskt samarbete med världens fjärde största mobiltillverkare Xiaomi genom svenska generalagenten East & West Distribution AB
1
2
...
16
>>

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.