Nyheter

Wifog Holding AB och Metro Media House fördjupar samarbete och Custos Group ökar investeringen

Wifog Holding och Metro Media House AB med sin ägare Custos Group har beslutat att fördjupa samarbetet och att Metro Media House ABs ägare Custos Group avser öka sitt ägande i Wifog Holding AB.

I pressmedelanden daterade 2018-05-31 offentliggjordes samarbetet mellan bolagen och att Metro Media House och dess ägare Custos Group blir delägare i Wifog Holding AB. Samarbetet syftar till att bygga en gemensam plattform för lojalitet- och kundengagemang.

Bolagen har nu bestämt att ytterligare fördjupa relationen bland annat genom att Wifog flyttar in i Metros lokaler i Stockholm och att storägare kommer att föreslå Mikael König, som ny styrelseordförande vid Wifog Holding ABs årsstämma den 29 juni.

Vidare så är det parternas avsikt att Custos genom sitt dotterbolag Metro Media House AB ska ta en större ägarandel i Wifog Holding AB än vad som tidigare aviserats i pressmeddelandet daterat den 31 maj 2018. Med anledning av detta avser Wifogs styrelse snarast möjligt kalla till en extrastämma för att besluta om en riktad kvittningsemission genom media-for-equity, om sammanlagt 75 000 000 aktier, inkluderande de tidigare aviserade 46 048 250, till kursen 20 öre per styck innebärande en utspädning med 29 % för befintliga aktieägare.

Christen Ager-Hanssen, ägare och ordförande Custos Group, säger: "Ju mer jag sett desto mer har jag insett den enorma potentialen i att koppla ihop Wifogs lojalitetsplattform och innovationskraft med Metro och Custos andra bolags räckvidd. Vi kommer att skapa ett fantastiskt ekosystem för lojalitet, belöning och databearbetning. För mig personligen är det dessutom kul att återigen få utmana etablissemanget inom mobilindustrin".

Fredric Forsman, ordförande för Wifog säger: "Det är med stor tillfredställelse jag kan konstatera att Custos och Metro bekräftar styrkan i den idé och den teknik vi på Wifog så länge sett. Nu har vi chansen att verkligen skapa värden för konsumenter, för partners och för ägare i riktigt stor skala. Metro är en respekterad institution i Sverige och Custos har en vid horisont - en perfekt match för bolagen och för alla användare, läsare och kunder".

Stockholm 2018-06-26

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Håkansson, VD Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com.

Denna information är sådan information Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2018 kl 08.30.

Kort information om Wifog Holding AB (publ)

Wifogs affärsidé är att skapa konsumentnytta och konsumentvärde i vardagliga aktiviteter online. Bolaget rymmer Wifog Mobile som är en mobiltjänst som köper kapacitet i 3s nät, en lojalitets- och aktivitetsplattform samt en B2B enhet som erbjuder en portfölj av digitala lojalitets- och konsumenttjänster åt företag, organisationer och verksamheter, i och utanför Sverige. Tjänsteportföljen inbegriper lösningar för online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se.
Filer för nedladdning
2018-06-26
Regulatorisk

Wifog Holding och Metro Media House AB med sin ägare Custos Group har beslutat att fördjupa samarbetet och att Metro Media House ABs ägare Custos Group avser öka sitt ägande i Wifog Holding AB.

2018-06-20
Regulatorisk

Disciplinnämnden ålägger Wifog Holding AB (publ) att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande fyra årsavgifter för att ha brustit i informationsgivning, att ha brutit mot god sed på aktiemarknaden och för att ha haft bristande kapacitet för informationsgivning.

2018-06-19
Regulatorisk

I revisionsberättelsen för Wifog Holding AB årsredovisning 2017 anmärks på att årsredovisningen inte har avlämnats i tid, upplysning av särskild betydelse avseende bolagets fortsatta drift, samt anmärkning kring sena betalningar av skatter och avgifter.

2018-06-19
Regulatorisk

Wifog Holding ABs årsredovisning för 2017, finns från och med idag, tisdag den 19 juni, tillgänglig på företagets hemsida.

2018-05-31
Regulatorisk

kvartal 1, 2018

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1 678 Tkr (1 686 Tkr)
  • Bruttovinsten uppgick till 1 233 Tkr (332 Tkr)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -2 053 Tkr (-4 787 Tkr)
  • Rörelseresultatet (EBIT) blev -2 455 Tkr under kvartalet (-5 109 Tkr)
  • Vid en extrastämma den 22 mars beslutades om en minskning av aktiekapitalet med 44 626 101, 326567 kronor genom en förlusttäckning samt en företrädesemission av högst 240 457 630 aktier till kursen 10 öre. Registrering hos bolagsverket beräknas ske i början av juli.
2018-05-31
Regulatorisk

Aktieägarna i Wifog Holding AB (publ), org. nr 556668-3933, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 juni 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 72A i Stockholm.

2018-05-31
Regulatorisk

Wifog Holding och Metro Media House AB med sin ägare Custos Group har avtalat om att bolagen skall inleda ett samarbete som syftar till att bygga en gemensam plattform för lojalitet- och kundegagemang.

2018-05-24
Regulatorisk

Teckningsperioden för Wifog Holding AB:s (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") företrädesemission löpte ut den 18 maj 2018. Utfallet av företrädesemissionen visar att 8 237 069 aktier, motsvarande cirka 3,4 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter.

<<
1
2
3
...
13
>>

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.