Nyheter

Wifog Holding AB genomför företrädesemission om högst 20,7 MSEK

Styrelsen i Wifog Holding AB ("Wifog" eller "Bolaget") har beslutat, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 20 december 2018, om en företrädesemission av aktier om cirka högst 20,7 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Styrelsen har vidare beslutat om en överteckningsemission om högst cirka 6,4 MSEK som kan påkallas för det fall företrädesemissionen blir övertecknad (Överteckningsoptionen"). Företrädesemissionen och Överteckningsoptionen benämns nedan gemensamt "Emissionen". Likviden från Emissionen är i huvudsak avsedd för att säkra rörelsekapitalbehovet samt återbetalning av lån.

Den som på avstämningsdagen den 28 januari 2019 är aktieägare i Wifog har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,08 SEK per aktie. Teckningsperioden löper under perioden 30 januari - 13 februari 2019. Företrädesemissionen är säkerställd till 88 procent genom teckningsåtaganden om cirka 9,2 MSEK, motsvarande 44,5 procent av Företrädesemissionen samt garantiåtaganden om cirka 9 MSEK, motsvarande 43,5 procent av Företrädesemissionen. Målsättningen är att säkerställa företrädesemissionen i sin helhet före teckningsperiodens inledning.  

Bakgrund och motiv
Svagt ledarskap, otydlig vision och svaga finanser har lett till att bolaget under många år redovisat negativa resultat. Som konsekvens har styrelse och ledning tvingats fokusera på "finansiell rekonstruktion" snarare än den underliggande affären. Genom att slutföra den finansiella rekonstruktionen kommer den nya ledningen kunna lägga allt fokus på att realisera den potential som bedöms finnas i bolaget.

Emissionslikviden från Erbjudandet, om högst cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader, avses användas främst till återbetalning av brygglån och konvertibellån jämte upplupen ränta om totalt cirka 10 MSEK, samt till att utgöra rörelsekapital om cirka 10 MSEK.

Företrädesemissionen och Överteckningsoptionen
Styrelsen i Wifog beslutade den 7 januari 2019, med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämma den 20 december 2018, att fatta beslut om nyemission med företräde för Bolagets aktieägare. Beslutet innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 12 952 288,15 SEK, från 12 952 288,15 SEK till högst 25 904 576,30 SEK, genom nyemission av högst 259 045 763 aktier till en teckningskurs om 0,08 SEK per aktie. Antalet aktier kommer därmed att öka från 259 045 763 aktier till högst 518 091 526 aktier, vilket medför en maximal utspädning om 50 procent av kapitalet och rösterna. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Betalning kan ske genom kvittning.

Vid fullt utnyttjande av Överteckningsoptionen tillkommer ytterligare 80 000 000 aktier, vilket skulle öka aktiekapitalet med ytterligare 4 000 000 SEK. Detta skulle innebära att Bolagets aktiekapital genom full teckning av Företrädesemissionen samt Överteckningsoptionen skulle öka med högst 16 952 288,15 SEK från 12 952 288,15 till 29 904 576,30 SEK samt antalet aktier skulle öka med högst 339 045 763 från 259 045 763 till 598 091 526.

Överteckningsoptionen är villkorad av att Företrädesemissionen övertecknas. Rätten att teckna aktierna ska tillfalla samtliga personer som önskar delta i Företrädesemissionen men som inte erhållit tilldelning av samtliga av dem tecknade aktier i Företrädesemissionen samt allmänheten och institutionella placerare. Teckningskursen ska vara 0,08 SEK per aktie vilket är samma som teckningskursen i Företrädesemissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillgodose ett intresse av att teckna aktier i Bolaget hos de personer som deltagit i Företrädesemissionen men inte erhållit tilldelning av samtliga av dem tecknade aktier samt för att tillgodose även allmänheten och institutionella placerares önskan om att teckna aktier i Bolaget. Därtill innebär emissionen att aktieägarbasen breddas samt att ytterligare investerare tillförs Bolaget samt att ytterligare finansiella medel tillförs Bolaget för att utveckla Bolagets tillgångar.

Aktieägare som inte deltar i Emissionen kommer att få sitt ägande utspätt, men har möjlighet att få ekonomisk kompensation genom att sälja sina teckningsrätter.

Tecknings- och garantiåtaganden
Ägare i Bolaget har genom teckningsförbindelser förbundit sig att teckna 9,2 MSEK i Företrädesemissionen, motsvarande 44,5 procent. Vidare har Bolaget tecknat avtal om emissionsgaranti till ett belopp om 9 MSEK, motsvarande 43,5 procent av Företrädesemissionen. Totalt uppgår därmed teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om 18,2 MSEK, motsvarande 88 procent av Företrädesemissionen. Mer information om garantier och teckningsförbindelser kommer i prospektet.

Utspädning
Om Överteckningsoptionen utnyttjas till fullo kommer det totala nya antalet aktier som tillförs genom Företrädesemissionen och Överteckningsoptionen att vara 339 045 763, vilket innebär en eventuell maximal utspädning om 56,7 procent för aktieägare som inte deltar. Det totala antalet aktier kan vid genomförande av Företrädesemissionen samt med utnyttjande av Överteckningsoptionen öka med högst 339 045 763 aktier, till totalt 598 091 526. Aktiekapitalet kan ökas med högst 16 952 288,20 till totalt maximalt 29 904 576,35.

Indikativ tidplan

24/1 - sista dag för handel inkl teckningsrätt
28/1 - Avstämningsdag i Euroclear
29/1 - Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
30/1-13/2- Teckningsperiod
30/1-11/2 - Handel med teckningsrätter
30/1 - Handel med betalda tecknade aktier ("BTA") pågår till dess att Emissionen har registrerats hos Bolagsverket
18/2 Beräknad dag för offentliggörande av utfall

Fullständiga villkor och anvisningar för Emissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början. Preliminärt datum för offentliggörandet är den 29 januari 2019.

Martin Litborn
Tillförordnad VD Wifog Holding AB

Stockholm 2019-01-07

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Litborn, VD Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com 

Denna information är sådan information som Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2019 kl. 08:10 CET.

Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Wifog Holding AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Wifog kommer endast att ske genom det prospekt som Wifog kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Wifog för att tillåta erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, utan ett skriftligt godkännande från Wifog och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i USA.

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifog är en lojalitetsaktör som ger sina medlemmar möjligheten att genom aktivitet och aktiva val ta del av sitt konsumentvärde genom Wifogs poängsystem. Bolaget utvecklar hela tiden möjligheterna för medlemmarna att samla poäng och även möjligheter att använda dem. Nyckeln i Wifogs plattform är att aggregera så stor användarbas som möjligt för att transformera marknadskraften i användarbasen och konvertera detta till konsumentvärde för användarna.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se http://www.mangold.se.

Filer för nedladdning
2019-03-29
Regulatorisk

Under eftermiddagen lämnade Metro Media House AB in en ansökan om rekonstruktion till Stockholms Tingsrätt som kort därpå beviljades. Bolaget gick samtidigt ut med avsikten att återuppta den tryckta tidningen samt satsa på de digitala affärerna. Inom ramen för Wifogs samarbete med Metro ingår både den tryckta tidningen samt de digitala kanalerna.

2019-03-25
Regulatorisk

Under helgen har det i svensk press florerat rykten om Metro Media House finansiella problem. Bland annat har Metros VD och ägare, Christen Ager-Hanssen, sagt att man under veckan avser att ansöka om rekonstruktion samt även reducera antalet utgivningsdagar. Christen Ager-Hanssen har även aviserat en avsikt att under mars månad genomföra en nyemission i Metro.

2019-02-28
Regulatorisk

KVARTAL 4, 2018 

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 2 268 Tkr (1 934 Tkr)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -1 447 Tkr (-1 659 Tkr) Justerat för ej kassaflödespåverkande marknadsinvesteringar samt emissionskostnader blev resultatet före avskrivningar 2 182 TKr
  • Rörelseresultatet (EBIT) blev -1 865 Tkr under kvartalet (-2 050 Tkr)
  • Wifog Holding anlitar Erik Penser som likviditetsgarant
  • Styrelsen får mandat att besluta om en eller flera emissioner på extra bolagstämman den 20 december
  • Ytterligare lånelöfte om 500 000 kr i bryggfinansiering har säkrats från City Capital Partners AB

TOLV MÅNADER, 2018

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 8 030 Tkr (7 942 Tkr)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -10 293 Tkr (-9 885 Tkr) Justerat för ej kassaflödespåverkande marknadsinvesteringar blev resultatet före avskrivningar -3841 Tkr
  • Rörelseresultatet (EBIT) blev -11 943 Tkr under första tolv månaderna (-11 303 Tkr)
  • Förslaget från Wifog Holding AB:s styrelse till årsstämman är att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018
2019-02-20
Regulatorisk

Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission som offentliggjordes den 7 januari. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 108,5 procent. Cirka 5 procent tecknades med företrädesrätt och cirka 103,5 procent tecknades utan företrädesrätt. Styrelsen har med anledning av överteckningen beslutat att utnyttja den tidigare annonserade överteckningsoptionen. Totalt tillförs bolaget ca 22,5 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 2 MSEK.

2019-02-11

Xiaomi är ett av världens snabbast växande hemelektronikföretag och trots att man ännu är nya i Sverige, tog man 2018 positionen som världens fjärde största mobiltelefontillverkare med en tillväxt på 32,2% och en marknadsandel på 8,7%. Detta på en marknad som samtidigt krympte med 4,9%. I Sverige är man idag marknadsledande med El-Scootern M365 och robotdammsugaren Roborock.

2019-02-04

Wifog bjuder in till en investerarkväll där vi tillsammans med 3 andra intressanta och aktuella företag kommer presenteras.

Datum       Torsdag 7 februari 2019
Tid             17.30-20.30
Plats          GT 30, Grev Turegatan 30, Stockholm
Anmälan    info@wifog.com

2019-01-29
Regulatorisk

Wifog Holding AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission samt ny finansiell information som återfinns i prospektet.

1
2
...
15
>>

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.