Nyheter

Rättelse avseende innehåll i kallelse till extra bolagsstämma den 20 augusti 2015 i Forestlight Entertainment

Den 21 juli 2015 offentliggjorde Forestlight Entertainment AB ("Forestlight" eller "Bolaget") kallelse till extra bolagsstämma den 20 augusti 2015 ("Bolagsstämman"), huvudsakligen för ändring av Bolagets bolagsordning samt sammanläggning av aktier. Vid angivandet av bolagsordningens gränser i kallelsen till Bolagsstämman angavs ett felaktigt antal aktier såväl före som efter den föreslagna ändringen av bolagsordningen (punkt 7 på dagordningen för Bolagsstämman). Skälet härför var att de aktier som beslutades om att emitteras vid bolagsstämma den 14 juli 2015 i Bolaget i samband med apportemission inte var beaktade då dessa aktier vid tidpunkten för kallelsen till Bolagsstämman ännu ej var registrerade hos Bolagsverket. Den föreslagna punkten 7 i dagordningen till Bolagsstämman skall rätteligen vara:

I syfte att möjliggöra sammanläggning, s.k. omvänd split enligt punkt 8 nedan, föreslår styrelsen att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 700 000 000 aktier och högst 2 800 000 000 aktier (enligt ej registrerat stämmobeslut från den 14 juli i år i samband med apportemission) till lägst 3 500 000 och högst 14 000 000 aktier. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 3 500 000 och högst 14 000 000."

Förslaget är villkorat av att förslaget till beslut om omvänd split enligt punkt 8 bifalles.

Kallelsen till Bolagsstämman är i övrigt i allt väsentligt oförändrad. Den rättade kallelsen och övriga dokument finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.forestlight.se.

Stockholm 2015-07-30

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)
Tel. +46 (0) 8 660 43 30
E-post: peter.levin@forestlight.se 
Hemsida: www.forestlight.se

Om Forestlight Entertainment:
Forestlight Entertainment är ett svenskt underhållningsbolag med fokus på utveckling av innehåll för film-, TV- och spelindustrin. Bolagets aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08- 503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

2016-01-04

Wifog Holding AB (publ) publicerar månadsvis vissa preliminära nyckeltal för att beskriva verksamheten och dess utveckling:

2015-12-15

Följande beslutades på bolagsstämman:

Teckningsoptionsprogram
Stämman beslutade om emission av 500 000 teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag. 

2015-12-01

Wifog Holding AB (publ) publicerar månadsvis vissa preliminära nyckeltal för att beskriva verksamheten och dess utveckling:

  • Antal användare 42 836
  • Omsättningen har ökat med 10 % sedan föregående månad
  • Bruttomarginalen har förbättrats med 111% sedan föregående månad
  • EBITDA*1) uppgår till -1,1 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 0,3 miljoner kronor sedan föregående månad. 
2015-12-01

Mangold startar handel i Wifogs uniträtter

2015-11-27

Aktieägarna i Wifog Holding AB, org. nr 556668-3933, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 december 2015 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 8 A i Stockholm.

2015-11-27

I enlighet med pressmeddelande den 20 november 2015 så har styrelsen i Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") beslutat om nyemission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägare i Wifog om cirka 16,0 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet"). Erbjudandet är garanterat till cirka 94,2 procent via teckningsförbindelser och externa emissionsgarantier. Utöver Erbjudandet har styrelsen beslutat om en nyemission av konvertibler, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om högst 6,0 MSEK ("Övertilldelningsoptionen"). Information om Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen finns i Bolagets pressmeddelande den 20 november 2015.

2015-11-25

Wifog offentliggör informationsmemorandum med anledning av konvertibelemission ("Wifog Wifog" Wifog Holding AB (publ) ("Wifog " eller "Bolaget") offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den nyemission av konvertibler med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som inleds den 1 december 2015 ("Erbjudandet").

2015-11-24
  2015
Kv 3*
2014
Kv 3
2014
Helår
Nettoomsättning 2 986 3 596 22 816
Periodens resultat 622 -2 011 -97
Balansomslutning 219 19 056 8 062
Eget kapital -2 916 -6 206 -1 968
Resultat per aktie, SEK, före och efter utspädning Neg Neg Neg
Eget kapital per aktie, SEK Neg Neg Neg
Antal aktier vid periodens slut inklusive nyemission 52 469 142 52 469 142 52 469 142
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 0,13 0,10 0,15
Soliditet Neg Neg Neg

* Samtliga siffror fram t.o.m. den 30 september 2015 avser den verksamhet som bedrevs i Forestlight Entertainment ABs regi, d.v.s. den avspeglar inte den verksamhet som bedrivs i Wifog Holding AB efter detta datum.

<<
1
...
13
14
15
16
...
18
>>

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.