Nyheter

Rättelse avseende innehåll i kallelse till extra bolagsstämma den 20 augusti 2015 i Forestlight Entertainment

Den 21 juli 2015 offentliggjorde Forestlight Entertainment AB ("Forestlight" eller "Bolaget") kallelse till extra bolagsstämma den 20 augusti 2015 ("Bolagsstämman"), huvudsakligen för ändring av Bolagets bolagsordning samt sammanläggning av aktier. Vid angivandet av bolagsordningens gränser i kallelsen till Bolagsstämman angavs ett felaktigt antal aktier såväl före som efter den föreslagna ändringen av bolagsordningen (punkt 7 på dagordningen för Bolagsstämman). Skälet härför var att de aktier som beslutades om att emitteras vid bolagsstämma den 14 juli 2015 i Bolaget i samband med apportemission inte var beaktade då dessa aktier vid tidpunkten för kallelsen till Bolagsstämman ännu ej var registrerade hos Bolagsverket. Den föreslagna punkten 7 i dagordningen till Bolagsstämman skall rätteligen vara:

I syfte att möjliggöra sammanläggning, s.k. omvänd split enligt punkt 8 nedan, föreslår styrelsen att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 700 000 000 aktier och högst 2 800 000 000 aktier (enligt ej registrerat stämmobeslut från den 14 juli i år i samband med apportemission) till lägst 3 500 000 och högst 14 000 000 aktier. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 3 500 000 och högst 14 000 000."

Förslaget är villkorat av att förslaget till beslut om omvänd split enligt punkt 8 bifalles.

Kallelsen till Bolagsstämman är i övrigt i allt väsentligt oförändrad. Den rättade kallelsen och övriga dokument finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.forestlight.se.

Stockholm 2015-07-30

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)
Tel. +46 (0) 8 660 43 30
E-post: peter.levin@forestlight.se 
Hemsida: www.forestlight.se

Om Forestlight Entertainment:
Forestlight Entertainment är ett svenskt underhållningsbolag med fokus på utveckling av innehåll för film-, TV- och spelindustrin. Bolagets aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08- 503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

2015-11-02

Wifog Holding AB (publ) kommer månadsvis publicera vissa nyckeltal för att beskriva verksamheten och dess utveckling:

  • Antal användare 48 151
  • Omsättningen har ökat med 99 % sedan föregående månad
  • Bruttomarginalen har förbättrats med 89 % sedan föregående månad
  • EBITDA uppgår till -1,4 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 0,9 miljoner kronor sedan föregående månad.
2015-10-21

Wifog Holding AB (publ)s VD Peter Håkansson har sedan börsintroduktionen den 1 oktober ökat sitt innehav i Bolaget med 12 000 aktier genom köp via Nasdaq First North. Han äger nu privat och via bolag totalt 106 063 aktier, vilket motsvarar en ägarandel på 1,66%.

2015-10-16

Med nya SwipeAd adderar Wifog ytterligare annonsytor på sin plattform. Wifogs användare kommer att kunna att få riktade budskap när de öppnar Wifogs app eller "låser upp" sin telefon och därmed öka sin telefonpott. Med bara en enkel swipe-rörelse kan användarna tacka ja eller nej till ett erbjudande från Wifogs annonsörer. SwipeAds är ett av flera steg för bolaget att öka annonsintäkterna och samtidigt förbättra användarnas möjligheter. Lanseringen sker den 21 oktober.

2015-10-14

VD och CFO har köpt aktier

2015-10-07

Sammanläggning av aktier
Extra bolagsstämma i Forestlight Entertainment AB (publ), numera under namnet Wifog Holding AB (publ) ("Bolaget"), beslutade den 20 augusti 2015 om minsking av antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning 200:1, vilket innebär att tvåhundra (200) aktier läggs samman till en (1) aktie. Vidare beslutade extra bolagsstämma att bemyndiga styrelsen i Bolaget att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

2015-10-01

I samband med handelstarten för Wifog på Nasdaq First North så lanserar Bolaget även en ny websida, www.wifog.com, och ny mobilapp med ny grafisk profil och utökad funktionalitet. Samtidigt påbörjar bolaget nu aktivt arbetet med att rekrytera nya användare.

2015-09-30
  • Niklas Kvist (CTO) och Annika Englund (CMO) har lämnat sina befattningar i Bolaget.
  • Niklas och Annikas efterträdare kommer att vara Martin Litborn och Ali Saghai.
  • Detta pressmeddelande ska ses som ett tillägg till den bolagsbeskrivning som Wifog offentliggjort den 28 september 2015 ("Bolagsbeskrivningen").
<<
1
...
13
14
15
16
>>

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.