Nyheter

Kvartalsrapport, 1 juli - 30 september 2015 Wifog Holding, org.nr. 556668-3933
  2015
Kv 3*
2014
Kv 3
2014
Helår
Nettoomsättning 2 986 3 596 22 816
Periodens resultat 622 -2 011 -97
Balansomslutning 219 19 056 8 062
Eget kapital -2 916 -6 206 -1 968
Resultat per aktie, SEK, före och efter utspädning Neg Neg Neg
Eget kapital per aktie, SEK Neg Neg Neg
Antal aktier vid periodens slut inklusive nyemission 52 469 142 52 469 142 52 469 142
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 0,13 0,10 0,15
Soliditet Neg Neg Neg

* Samtliga siffror fram t.o.m. den 30 september 2015 avser den verksamhet som bedrevs i Forestlight Entertainment ABs regi, d.v.s. den avspeglar inte den verksamhet som bedrivs i Wifog Holding AB efter detta datum.

KOMMENTAR FRÅN VD, PETER HÅKANSSON
Först och av uppenbara skäl vill jag vänligen påpeka att siffrorna i kvartalsrapporten gäller Forestlight Entertainment och inte speglar Wifogs verksamhet. Eftersom siffrorna från den nya verksamheten inte kommer att publiceras i någon officiell delårsrapport förrän kvartal 4-rapporten, så har Bolaget börjat publicera månatliga nyckeltal på Bolagets hemsida. Alla siffror och information i denna rapport som rör kvartal 3, 2015 och tidigare, avser den verksamhet som bedrevs i Forestlight Entertainments regi och all framåtriktad information avser Wifogs verksamhet efter genomförandet av apportemissionen. Se även förklaring under "Väsentliga händelser juli - september 2015" nedan.

Wifog är en mobiloperatör där användarna kan bli av med hela eller delar av sin telefonräkning genom att titta på reklam, shoppa och delta i användar-undersökningar. Hur mycket eller lite man gör är frivilligt, men ju högre aktivitet och engagemang desto större avkastning i form av lägre mobilräkning.

Vårt mål är att våra användare skall kunna integrera så många av sina vardagliga bestyr som möjligt i Wifogs plattform och därmed bli av med stora delar av hushållets mobilkostnad utan egentlig ansträngning. Vi tycker att det är ett klockrent upplägg och vi vill positionera oss som "det smarta operatörsvalet".

I talande stund så har vi knappa 50 000 användare och över 2 000 aktieägare. Vi är stolta och glada över båda siffrorna och vi jobbar stenhårt för att användarna skall bli fler och nöjdast i branschen och att aktieägarna skall gå en gynnsam värdeutveckling till mötes.

Nystart
I december 2014 inleddes det förändringsarbete som vi nu kan se resultatet av i form av nylanserad plattform, ny organisation och en börsnotering. Affärsmodellen omprövades, en ny strategisk plan togs fram, dialoger med fordringsägare återupptogs, skulder skrevs av och en sedan länge påbörjad emission stängdes framgångsrikt i december. Allt för att bolaget skulle säkra likviditeten och påbörja ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete under 2015.

Vi är övertygade om att "reklamfinansierad data och telefoni" kommer att bli lika självklart som "reklamfinansierad media", och att Wifog kommer att vara en ledande spelare i denna utveckling. Vi noterar med glädje en bra respons på våra förändringar och ser med tillförsikt på framtiden.

Marknad
Idag sker ca 25% av den totala mediekonsumtionen i mobila enheter, och fler och fler använder smarta telefoner och andra mobila enheter för handla och betala. Mobil annonsering står nu endast för ca 8% av de totala annonsinvesteringarna, men det är på väg att förändras. Beräkningar gör gällande att uppåt 70% av all media i USA kommer att konsumeras över mobil 2018 - Sverige och övriga världen förutspås gå samma utveckling till mötes.

Wifog är perfekt positionerade för att möta företagens behov av att nå konsumenter i rätt läge på rätt plats liksom att möta konsumenternas krav på relevans och punktlighet.

Nylansering
Under årets första tre kvartal har vi arbetat hårt med att utveckla en ny teknisk plattform med utökad funktionalitet. Allt för att ge användarna fler, bättre och roligare möjligheter att sänka sina telefon- och datakostnader. Detta resulterade i en stor lansering den 1 oktober och vi planerar släppa ytterligare funktioner under hösten och vintern. Vi noterar med glädje en bra respons på våra förändringar och ser med tillförsikt på framtiden. Dock kommer det inte att återspeglas i siffrorna omedelbart då det finns en liten eftersläpning som beror på att alla gamla användare under en övergångsperiod kan använda tjänsten under förmånliga villkor, vilket påverkar resultatet i oktober och november, men även delvis i december.

Den operationella organisationen har förstärkts och förändrats för att bättre kunna möta våra krav på lönsam tillväxt och expansion. Förändringar på styrelsenivå kommer att föreslås och aviseras inom de närmaste veckorna.

Affärsmodell
Samtidigt som lanseringen den 1 oktober ger vi användarna större möjligheter att själva finansiera sin konsumtion. Ju mer aktiv man är, ju mer engagerad man är desto mer får man - helt enkelt.

Tillväxt
För första gången på över ett år kommer vi under vintern 2015/2016 börja marknadsföra tjänsten och företaget igen och räknar därmed med att kunna välkomna nya användare.

Finansiering
Processen som nu lett till en omstöpt affärsmodell, ny plattform med fler funktioner och nu även notering på Nasdaq First North har i stor utsträckning möjliggjorts av Berenberg Banks förtroende och engagemang. Berenberg har under senare delen av våren stängt en emission på 30 mkr och dessutom hjälpt oss att möta Nasdaqs krav med ytterligare 10 mkr i form av ett lån, med möjligheten att konvertera till aktier.

Berenberg, som firade 425 år 2015, har bistått en uppsjö namnkunniga bolag i stora noteringsprocesser, finansiering och uppköp. Bankens engagemang i Wifog är ett viktigt kvitto att fler än vi tror på affärsmodellen och på bolaget.

Konvertibelemission
För att möjliggöra ett långsiktigt förhållningssätt och för att ha resurser att genomföra investeringar och satsningar har styrelsen i Wifog Holding AB (publ) beslutat om nyemission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägare i Wifog om cirka 16,0 MSEK före emissions-kostnader. Emissionen är garanterad till cirka 93,8 procent via teckningsförbindelser och externa emissionsgarantier. Utöver emissionen har styrelsen beslutat om en nyemission av konvertibler, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om högst 6,0 MSEK. Styrelsen bedömer att emissionen är ett bra sätt att stärka rörelsekapitalet för att tillföra ekonomiska medel till fortsatt drift och framtida investeringar.

Strategiska mål för 2016

  • Vara vinstdrivande på årsbasis i Sverige
  • Ha fördubblat den svenska användarbasen (100 000)
  • Etablerat varumärket, erbjudandet och positionen bland en bred allmänhet i Sverige
  • Etablerat vår plattform som en VAS (value added service) provider utanför Sverige och lanserat vår tjänst tillsammans med operatörer på minst två internationella marknader.

Bästa hälsningar
PETER HÅKANSSON, VD

Nästa rapporttillfälle
Bokslutskommuniké för 2015 publiceras den 18 mars 2016.

Rapporten i sin helhet bifogas.

2015-11-24

Kontakt
För eventuella frågor kring delårsrapporten vänligen kontakta Peter Håkansson, VD.
Wifog Holding AB (publ), Eriksbergsgatan 8A, 2 tr, 114 30 Stockholm
Hemsida: www.wifog.com, e-post: ir@wifog.scom

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att erbjuda mobilsurf, telefoni- och sms-tjänster genom ett simkort, som ger abonnenten möjlighet att helt eller delvis finansiera kostnaden för sitt abonnemang genom att konsumera reklam och ta del av erbjudanden från Wifogs partners samt göra marknadsundersökningar. Sedan starten i december 2013 har drygt 200 000 personer registrerat sitt intresse och företaget har idag knappt 50 000 aktiva användare. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550.

2016-05-26

Wifog Holding AB (publ) ("Wifog Holding") offentliggör idag Årsredovisning för 2015 och en revisionsberättelse med anmärkningar. Bolagets revisorer gör anmärkningar i revisionsberättelsen utan att det påverkar deras uttalanden i revisionsberättelsen och tillstyrker därmed att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Årsredovisningen publiceras på Wifog Holdings hemsida www.wifog.com.

2016-05-18

Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 juli 2015 fattade styrelsen för Wifog Holding AB den 16 maj 2016 beslut om apportemission av högst 266 466 aktier, vilket vid full anslutning innebär en ökning av aktiekapitalet med cirka 507 852,82 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de aktieägare i Wifog AB, org.nr 556572-4621, som äger minst 80 aktier i Wifog AB.

2016-05-12

Styrelsen i Wifog har som tidigare aviserat infört ett incitamentsprogram för Bolagets nyckelpersoner. I enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 14 december 2015 har styrelsen beslutat att emitterat 500 000 teckningsoptioner, vilka Bolagets nyckelpersoner har fått köpa. Optionerna har överlåtits till ett marknadsmässigt pris, Varje option ger rätt till rätt att från och med den 1 april 2017 till och med den 30 juni 2017, teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 18,00 kronor per aktie.

2016-05-11

Aktieägarna i Wifog Holding AB, org. nr 556668-3933, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2016 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 8 A i Stockholm. 

2016-05-10

Extra bolagsstämma den 14 december 2015 beslutade att Wifog Holding AB (Bolaget) skulle ta upp två konvertibla lån om nominellt högst 22 005 400 kronor genom utgivande av högst 2 200 540 konvertibler och att de konvertibla förlagslånen skulle medföra rätt till utbyte (konvertering) mot aktier i Bolaget.

Teckningsperioden var den 1-17 december 2015 och totalt tecknades 1 705 430 konvertibler, motsvarande ett nominellt belopp om 17 054 300 kronor.

2016-05-10

Wifog förstärker ledningsgruppen Wifog förstärker ledningsgruppen med två nya personer, Anna Bofeldt som ny Chief Marketing Officer och Carl Henric Holmberg som ny Chief Revenue Officer. Anna har tidigare erfarenhet av marknadsföring och varumärkesutveckling av internationella varumärken såsom Red Bull och Match.com. Carl Henric har en lång internationell erfarenhet av att bygga och driva bolag inom e-learning, media och digitala produkter för bolag som Mediaplanet, M2S och RelinkLabs.

2016-03-18

KONCERNEN I SAMMANDRAG I TSEK

  2015 Kv 4 2015 Helår
Nettoomsättning 2 027 4 569
Periodens resultat -9 510 -40 268
Balansomslutning 23 114 23 114
Eget kapital -18 095 -18 095
Resultat per aktie, SEK, före och efter utspädning Neg Neg
Eget kapital per aktie, SEK Neg Neg
Antal aktier vid periodens slut inklusive nyemission  6 402 161 6 402 161
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 6,9 6,9
Soliditet Neg Neg
2016-01-07

Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") har genomfört en nyemission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägare i Wifog ("Erbjudandet") under perioden 1 december - 17 december 2015. Konvertibelemissionen tecknades till cirka 106,6 procent och Bolaget tillförs cirka 17,1 MSEK före kvittningar om cirka 2,0 MSEK och emissionskostnader. Övertilldelningsoptionen kommer att användas till den del om cirka 6,6 procent som konvertibelemissionen övertecknades, vilket ger samtliga investerare en full tilldelning.

<<
1
...
12
13
14
15
...
18
>>

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.