Nyheter

Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Wifog

KONCERNEN I SAMMANDRAG I TSEK                      

  2016 Kv 1 2015 Kv 1 2015 Helår
Nettoomsättning 1 614 461 4 569
Periodens resultat -6 260 -8 979 -40 268
Balansomslutning 13 582 26 973 23 114
Eget kapital -24 355 4 440 -18 095
Resultat per aktie, SEK, före och efter utspädning Neg Neg Neg
Eget kapital per aktie, SEK Neg 0,085 Neg
Antal aktier vid periodens slut 6 402 161 52 469 142 6 402 161
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 5,95 0,15  6,90
Soliditet Neg 16,5 Neg

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1 2016

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1 614 TSEK.
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -5 288 TSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -5 525 TSEK under kvartalet.
 • Konvertibelemission, enligt beslut på extra bolagsstämma den 14 december 2015, tecknades till cirka 106,6 procent, totalt 1 705 430 konvertibler. Bolaget tillförs cirka 17,1 MSEK före kvittningar om cirka 2,0 MSEK och emissionskostnader. I det fall samtliga konvertibler skulle konverteras till aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 1 705 430 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 21,0 procent.
 • Handeln med konvertiblerna inledes på First North Sweden den 26 februari 2016. Konvertiblernas ISIN-kod är SE0007783055.

KOMMENTAR FRÅN VD, PETER HÅKANSSON

Under Q1 liksom Q2 2016 har arbetet fortsatt med att ställa om Wifogs verksamhet från en annonsfinansierad mobiloperatör till att bli en aktivitets- och lojalitetsplattform där användarna kan hitta fler och intressantare sätt att tjäna poäng och inom kort, fler relevanta sätt att använda poängen på.

Resultatet av ansträngningarna och det nya erbjudandet kommer att visa sig för konsumenterna först under Q3 och Q4 2016, men utveckling och tester lovar gott.

Marknaden för mobilannonsering ser ut att fortsätta öka, liksom e-handel och marknaden för marknadsundersökningar och data.

Såsom tidigare nämnts så är Wifog är väldigt väl positionerade för att möta företagens behov av att nå konsumenter i rätt läge och på rätt plats, liksom att möta konsumenternas krav på relevans och punktlighet.

Vi ser fram emot kommande fina kvartal med användare, partners och aktieägare!

Bästa hälsningar

PETER HÅKANSSON, VD

Nästa rapporttillfälle
Årsstämma den 9 juni 2016.
Delårsrapport för kvartal 2, 2016 publiceras den 29 augusti 2016.
Delårsrapport för kvartal 3, 2016 publieras den 14 november 2016.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Styrelsen

Johan Salén
Ordförande

Mathias Hedström
Ledamot

Henrik Ringmar 
Ledamot

Peter Håkansson
VD

Kontakt
För eventuella frågor kring delårsrapporten vänligen kontakta Peter Håkansson, VD.
Wifog Holding AB (publ), Eriksbergsgatan 8A, 2 tr, 114 30 Stockholm
Hemsida: www.wifog.com, e-post: ir@wifog.com

Filer för nedladdning
2016-08-29
Regulatorisk

Kvartal 2, 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 445 Tkr (1 099 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick 620 Tkr (-3 754 Tkr).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5 188 Tkr (-9 058 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5 425 Tkr (-9 058 Tkr).
 • Samarbetsavtal tecknat med Tele2 Sverige för att erbjuda Comviqs och Tele2s kunder att betala hela eller delar av sina mobilkostnader genom Wifogs aktivitets- och lojalitets-modell.
 • Samarbetsavtal tecknat med Aon Sweden för att ta fram optimala försäkringslösningar och ett förstärkt kunderbjudande för Wifogs och Aons universum.
 • Apportemission genomförs i juni efter ett erbjudande till Wifog ABs minoritetsägare att konvertera sina aktier i Wifog AB mot aktier i Wifog Holding AB (publ). Ägare till 82% av minoritetsaktierna accepterar erbjudandet. Efter emissionen äger Wifog Holding AB (publ) 99,3% av akiter och röster i Wifog AB.
 • Konvertibelemission på 491 881 konvertibler genomförs i juni vilken tillför Bolaget 4,2 Mkr i kapital.
2016-06-30

Förvärv av aktier
Wifog Holding AB (publ)s VD Peter Håkansson har ökat sitt innehav i Bolaget genom köp av 3 500 aktier. Han äger nu privat och via bolag totalt 116 063 aktier, 197 175 konvertibler samt 1 000 000 teckningsoptioner.

2016-06-13

Aon har tecknat ett avtal med Wifog, som tillhandahåller en tjänst där kunder själva kan styra sina kostnader genom en aktivitets- och lojalitets-modell. Aon kommer att bistå Wifogs kunder med personaliserade försäkringslösningar och ett nytt sätt att tjäna poäng.

2016-06-10

Wifog Holding AB (publ)s årsstämma hölls torsdagen den 9 juni 2016 i bolagets lokaler på Erikbergsgatan 8A i Stockholm.

2016-06-10

Tele2 Sverige AB har tecknat ett avtal med plattformen Wifog, som tillhandahåller en tjänst där kunder själva kan styra sina kostnader genom en aktivitets- och lojalitets-modell. I ett första skede kommer Tele2 Sverige att erbjuda Comviqs kontantkortskunder det nya sättet att påverka sin mobilkostnad.

2016-05-27

KONCERNEN I SAMMANDRAG I TSEK                      

  2016 Kv 1 2015 Kv 1 2015 Helår
Nettoomsättning 1 614 461 4 569
Periodens resultat -6 260 -8 979 -40 268
Balansomslutning 13 582 26 973 23 114
Eget kapital -24 355 4 440 -18 095
Resultat per aktie, SEK, före och efter utspädning Neg Neg Neg
Eget kapital per aktie, SEK Neg 0,085 Neg
Antal aktier vid periodens slut 6 402 161 52 469 142 6 402 161
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 5,95 0,15  6,90
Soliditet Neg 16,5 Neg

 

2016-05-26

Wifog Holding AB (publ) ("Wifog Holding") offentliggör idag Årsredovisning för 2015 och en revisionsberättelse med anmärkningar. Bolagets revisorer gör anmärkningar i revisionsberättelsen utan att det påverkar deras uttalanden i revisionsberättelsen och tillstyrker därmed att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Årsredovisningen publiceras på Wifog Holdings hemsida www.wifog.com.

<<
1
...
10
11
12
13
...
17
>>

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.