Nyheter

Kompletterande information Wifog Holding

Med anledning av tidigare pressreleaser avseende framgångsrikt stängd emission om 30 miljoner kronor och därtill förseningar i registrering och därmed förknippad likviditetssituation så vill styrelsen ge följande kompletterande information.

Bolagets likviditetskris som meddelades i pressmeddelande den 11 augusti 2017 har bestått i att sedan juli sakna medel för att betala skulder och räkningar som planerat. De som är berörda av förseningen har i möjligaste mån vidtalats och accepterat densamma. De försenade betalningarna rör i huvudsak nominellt belopp och ränta för de konvertibler som förfallit som ett mindre antal leverantörsfakturor. Den mest akuta situationen har avhjälpts med inkommande medel från verksamheten och kortfristiga lån.Till skillnad från den fördelning av de 30 miljoner kronor som tecknats och pressmeddelades den 25 juli 2017 avser ca 24 miljoner kronor kvittning av skulder och 6 miljoner kronor kontant betalning. Skälet till skillnaden av fördelningen är ett räknefel och inte en förändring. Den kontanta del som vållar förseningen motsvarar en kontantdel på ca 5 miljoner kronor som inte erlagts på grund av tekniska skäl och styrelsen har erhållit försäkringar om att pengarna skall vara bolaget tillhanda under nästa vecka och därmed avses registrering och slutliga stegen i emissionen kunna genomföras under nästa vecka. Om förseningen tar längre tid än förväntat avser bolaget upp ytterligare lån för att säkerställa att betalningar kan göras. Långt gångna diskussioner pågår med både banker och aktieägare som uttalat vilja att ställa upp för att täcka upp kapitalbehovet.

Uppdatering kring rörelsekapitalsituationen som pressmeddelades den 18 maj 2017
För det fall emissionen inte registreras under nästa vecka räcker rörelsekapitalet till den 30 september 2017 och om den genomförs som planerat så skall rörelsekapitalet räcka till dess bolaget uppnått positivt kassaflöde under första kvartalet av 2018.

Stockholm 2017-08-18

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Håkansson, VD Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com.

Denna information är sådan information Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl 08:15.

Kort information om Wifog Holding AB (publ) 
Wifogs affärsidé är att skapa konsumentnytta och konsumentvärde i vardagliga aktiviteter online. Bolaget rymmer Wifog Mobile som är en mobiltjänst som köper kapacitet i 3s nät, en lojalitets- och aktivitetsplattform samt en B2B enhet som erbjuder en portfölja av digitala lojalitets- och konsumenttjänster åt företag, organisationer och verksamheter, i och utanför Sverige. Tjänsteportföljen inbegriper lösningar för online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online. 

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se.

Filer för nedladdning
2018-05-31
Regulatorisk

kvartal 1, 2018

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1 678 Tkr (1 686 Tkr)
  • Bruttovinsten uppgick till 1 233 Tkr (332 Tkr)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -2 053 Tkr (-4 787 Tkr)
  • Rörelseresultatet (EBIT) blev -2 455 Tkr under kvartalet (-5 109 Tkr)
  • Vid en extrastämma den 22 mars beslutades om en minskning av aktiekapitalet med 44 626 101, 326567 kronor genom en förlusttäckning samt en företrädesemission av högst 240 457 630 aktier till kursen 10 öre. Registrering hos bolagsverket beräknas ske i början av juli.
2018-05-31
Regulatorisk

Aktieägarna i Wifog Holding AB (publ), org. nr 556668-3933, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 juni 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 72A i Stockholm.

2018-05-31
Regulatorisk

Wifog Holding och Metro Media House AB med sin ägare Custos Group har avtalat om att bolagen skall inleda ett samarbete som syftar till att bygga en gemensam plattform för lojalitet- och kundegagemang.

2018-05-24
Regulatorisk

Teckningsperioden för Wifog Holding AB:s (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") företrädesemission löpte ut den 18 maj 2018. Utfallet av företrädesemissionen visar att 8 237 069 aktier, motsvarande cirka 3,4 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter.

2018-05-03
Regulatorisk

Styrelsen för Wifog Holding AB har idag beslutat att förlänga teckningsperioden i ytterligare två veckor till och med fredagen den 18 maj 2018. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är att Bolagets huvudägare behöver mer tid för att utvärdera erbjudandet att teckna aktier. Även under denna förlängningsperiod kommer ingen handel med teckningsrätter att ske.

2018-04-04
Regulatorisk

I morgon den 5 april 2018 inleds teckningstiden i Wifog Holding AB:s ("Wifog") företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed bolagets memorandum idag den 4 april. Vid full teckning tillförs Bolaget 24 MSEK före emissionskostnader.

2018-03-26
Regulatorisk

Wifog Holding AB (publ) höll under torsdagen 22 mars 2018 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

1
2
3
4
5
6

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.