Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma den 14 juli 2015 i Forestlight Entertainment

Val av styrelse
Stämman beslutade att välja Fredrik Forsman, Peter Håkansson och Henrik Ringmar till nya styrelseledamöter. Fredrik Forsman valdes till styrelsens ordförande.

Ny bolagsordning
Stämman beslutade att ändra bolaget bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag innebärande nya kapitalgränser, nytt lägsta och högsta antal aktier, ny firma samt nytt verksamhetsföremål.

Aktiekapitalökning
Stämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med lägst cirka 6 670 587,447380 kronor och högst cirka 12 209 557,381365 kronor genom en apportemission av lägst 700 000 000 och högst 1 281 250 000 aktier, riktad till aktieägarna i Wifog AB.

Bemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till ett antal motsvarande maximalt 250 000 000 aktier i bolaget samt att betalning skall, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning och/eller genom tillskjutande av apportegendom. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna skall teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Försäljning av dotterbolag m.m.
Stämman beslutade att sälja (i) dotterbolaget Dog Pound AB, (ii) en fordran som bolaget har på Dog Pound AB:s dotterbolag, Aktiebolaget Fido Film Stockholm, och (iii) inventarier bokförda i bolaget men som används av Aktiebolaget Fido Film Stockholm, till styrelseledamöterna Peter Levin, tillika VD, och Annika Torell.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman hänvisas till styrelsens fullständiga förslag som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.forestlight.se.

2015-07-15 

För Forestlight Entertainment AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta ;
Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)
Tel +46 (0) 8 660 43 30
E-post: peter.levin@forestlight.se

2015-11-20

Styrelsen i Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") har beslutat om nyemission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägare i Wifog om cirka 16,0 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet"). Erbjudandet är garanterat till cirka 93,8 procent via teckningsförbindelser och externa emissionsgarantier. Utöver Erbjudandet har styrelsen beslutat om en nyemission av konvertibler, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om högst 6,0 MSEK ("Övertilldelningsoptionen").

2015-11-16

Aktieägarna i Wifog Holding AB, org. nr 556668-3933, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 december 2015 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 8 A i Stockholm,

2015-11-02

Wifog Holding AB (publ) kommer månadsvis publicera vissa nyckeltal för att beskriva verksamheten och dess utveckling:

  • Antal användare 48 151
  • Omsättningen har ökat med 99 % sedan föregående månad
  • Bruttomarginalen har förbättrats med 89 % sedan föregående månad
  • EBITDA uppgår till -1,4 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 0,9 miljoner kronor sedan föregående månad.
2015-10-21

Wifog Holding AB (publ)s VD Peter Håkansson har sedan börsintroduktionen den 1 oktober ökat sitt innehav i Bolaget med 12 000 aktier genom köp via Nasdaq First North. Han äger nu privat och via bolag totalt 106 063 aktier, vilket motsvarar en ägarandel på 1,66%.

2015-10-16

Med nya SwipeAd adderar Wifog ytterligare annonsytor på sin plattform. Wifogs användare kommer att kunna att få riktade budskap när de öppnar Wifogs app eller "låser upp" sin telefon och därmed öka sin telefonpott. Med bara en enkel swipe-rörelse kan användarna tacka ja eller nej till ett erbjudande från Wifogs annonsörer. SwipeAds är ett av flera steg för bolaget att öka annonsintäkterna och samtidigt förbättra användarnas möjligheter. Lanseringen sker den 21 oktober.

2015-10-14

VD och CFO har köpt aktier

2015-10-07

Sammanläggning av aktier
Extra bolagsstämma i Forestlight Entertainment AB (publ), numera under namnet Wifog Holding AB (publ) ("Bolaget"), beslutade den 20 augusti 2015 om minsking av antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning 200:1, vilket innebär att tvåhundra (200) aktier läggs samman till en (1) aktie. Vidare beslutade extra bolagsstämma att bemyndiga styrelsen i Bolaget att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

<<
1
...
14
15
16
17
18
>>

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.