Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma den 14 juli 2015 i Forestlight Entertainment

Val av styrelse
Stämman beslutade att välja Fredrik Forsman, Peter Håkansson och Henrik Ringmar till nya styrelseledamöter. Fredrik Forsman valdes till styrelsens ordförande.

Ny bolagsordning
Stämman beslutade att ändra bolaget bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag innebärande nya kapitalgränser, nytt lägsta och högsta antal aktier, ny firma samt nytt verksamhetsföremål.

Aktiekapitalökning
Stämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med lägst cirka 6 670 587,447380 kronor och högst cirka 12 209 557,381365 kronor genom en apportemission av lägst 700 000 000 och högst 1 281 250 000 aktier, riktad till aktieägarna i Wifog AB.

Bemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till ett antal motsvarande maximalt 250 000 000 aktier i bolaget samt att betalning skall, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning och/eller genom tillskjutande av apportegendom. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna skall teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Försäljning av dotterbolag m.m.
Stämman beslutade att sälja (i) dotterbolaget Dog Pound AB, (ii) en fordran som bolaget har på Dog Pound AB:s dotterbolag, Aktiebolaget Fido Film Stockholm, och (iii) inventarier bokförda i bolaget men som används av Aktiebolaget Fido Film Stockholm, till styrelseledamöterna Peter Levin, tillika VD, och Annika Torell.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman hänvisas till styrelsens fullständiga förslag som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.forestlight.se.

2015-07-15 

För Forestlight Entertainment AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta ;
Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)
Tel +46 (0) 8 660 43 30
E-post: peter.levin@forestlight.se

2016-01-07

Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") har genomfört en nyemission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägare i Wifog ("Erbjudandet") under perioden 1 december - 17 december 2015. Konvertibelemissionen tecknades till cirka 106,6 procent och Bolaget tillförs cirka 17,1 MSEK före kvittningar om cirka 2,0 MSEK och emissionskostnader. Övertilldelningsoptionen kommer att användas till den del om cirka 6,6 procent som konvertibelemissionen övertecknades, vilket ger samtliga investerare en full tilldelning.

2016-01-04

Wifog Holding AB (publ) publicerar månadsvis vissa preliminära nyckeltal för att beskriva verksamheten och dess utveckling:

2015-12-15

Följande beslutades på bolagsstämman:

Teckningsoptionsprogram
Stämman beslutade om emission av 500 000 teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag. 

2015-12-01

Wifog Holding AB (publ) publicerar månadsvis vissa preliminära nyckeltal för att beskriva verksamheten och dess utveckling:

  • Antal användare 42 836
  • Omsättningen har ökat med 10 % sedan föregående månad
  • Bruttomarginalen har förbättrats med 111% sedan föregående månad
  • EBITDA*1) uppgår till -1,1 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 0,3 miljoner kronor sedan föregående månad. 
2015-12-01

Mangold startar handel i Wifogs uniträtter

2015-11-27

Aktieägarna i Wifog Holding AB, org. nr 556668-3933, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 december 2015 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 8 A i Stockholm.

2015-11-27

I enlighet med pressmeddelande den 20 november 2015 så har styrelsen i Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") beslutat om nyemission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägare i Wifog om cirka 16,0 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet"). Erbjudandet är garanterat till cirka 94,2 procent via teckningsförbindelser och externa emissionsgarantier. Utöver Erbjudandet har styrelsen beslutat om en nyemission av konvertibler, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om högst 6,0 MSEK ("Övertilldelningsoptionen"). Information om Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen finns i Bolagets pressmeddelande den 20 november 2015.

2015-11-25

Wifog offentliggör informationsmemorandum med anledning av konvertibelemission ("Wifog Wifog" Wifog Holding AB (publ) ("Wifog " eller "Bolaget") offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den nyemission av konvertibler med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som inleds den 1 december 2015 ("Erbjudandet").

<<
1
...
11
12
13
14
...
16
>>

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.