Nyheter

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WIFOG HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Wifog Holding AB (publ), org.nr 556668-3933 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 november 2019, kl. 13.00 på Karlavägen 58 5tr i Stockholm, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 november 2019, dels anmäla sig till bolagsstämman senast fredagen den 15 november 2019, per post till Wifog Holding AB (publ), Mailbox 155, 111 73 Stockholm, eller per e-post till info@wifog.com. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.  Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, investor.wifog.com, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 15 november 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning
 8. Beslut om godkännande av avyttring till Transiro Int. AB
 9. Entledigande samt val av ny styrelseledamot
 10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning (p. 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av § 1 i bolagsordningen innebärande att byta företagsnamn enligt följande.

   § 1 Firma

   Bolagets firma är Vertical Ventures AB (publ) (tidigare Wifog Holding AB (publ)).

Ändringen ska gälla från den 1 december 2019. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om att godkänna avyttring till Transiro Int. AB enligt punkten 8 på dagordningen.

Beslut om godkännande av avyttring till Transiro Int. AB (p. 8)

Bolaget har den 21 oktober 2019 ingått en avsiktsförklaring (LOI) innebärande att Bolaget avser avyttra Bolagets lojalitetsplattform i sin helhet samt varumärket och mobiloperatören Wifog till Transiro Int. AB, org.nr 559048-9620 ("Avyttringen"). Ramen för affären innebär en försäljning av det av Bolaget helägda dotterbolaget Wifog Sverige AB.

Wifog Sverige AB har idag ingen verksamhet vilket innebär att den operativa verksamheten i Wifog AB samt immateriella tillgångar kommer säljas till Wifog Sverige AB innan Avyttringen. Avyttringen är villkorad av en due dilligence som köparen genomför. Den preliminära köpeskillingen beräknas uppgå till omkring 12 miljoner kronor.

Bolagets styrelse har valt att hantera Avyttringen som en närståendetransaktion i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25. Bolagets styrelse kommer vidare att upprätta en redogörelse för Avyttringen. Styrelsens fullständiga förslag inklusive redogörelsen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (investor.wifog.com) senast två veckor innan stämman.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna, varvid aktier som direkt eller indirekt innehas av Transiro Int. AB inte beaktas.

Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om bolagsordningsändring enligt punkten 7 på dagordningen.

Entledigande samt val av ny styrelseledamot (p. 9)

Bolagets huvudägare föreslår entledigande av Mattias Spets som på egen begäran avgår ur styrelsen. Förslag om val av ersättare till Mattias Spets kommer att presenteras senast från och med två veckor före extra bolagsstämman.

Information om den förslagna styrelseledamoten kommer att finnas på Bolagets hemsida (investor.wifog.com). 

________________

Övriga handlingar

Fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets hemsida (investor.wifog.com) från och med två veckor före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillhanda hos Bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, med undantag för den begränsning som framgår av 7 kap 57 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i oktober 2019

WIFOG HOLDING AB (publ)

Styrelsen

2019-10-22
Regulatorisk

Aktieägarna i Wifog Holding AB (publ), org.nr 556668-3933 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 november 2019, kl. 13.00 på Karlavägen 58 5tr i Stockholm, Stockholm.

2019-10-21
Regulatorisk

Wifog Holding AB (publ) har idag ingått en avsiktsförklaring (LOI) med Transiro Int AB. Avsiktsförklaringen innebär att Wifog avser att avyttra bolagets lojalitetsplattform i sin helhet till Transiro Int AB samt varumärket och mobiloperatören Wifog. Ramen för affären innebär en försäljning av det av Wifog Holding AB helägda dotterbolag Wifog Sverige AB.

2019-09-26
Regulatorisk

Med anledning till att Wifog Holding AB (publ) inte för närvarande uppfyller likviditetskraven för notering på NASDAQ First North Growth Market har Nasdaq meddelat bolaget att en avnoteringsprocess har inletts genom ett administrativt beslut. Detta innebär att börsen kommer inom två veckor tillställa bolaget ett anmärkningspåstående som bolaget har möjlighet att yttra sig över. Därefter kommer Börsen att fatta sitt beslut.

2019-08-30
Regulatorisk

KVARTAL 2, 2019

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1 456 KSEK (2 298 KSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -1 086 KSEK (-2 827 KSEK)
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -1 595 KSEK under kvartalet (-3 229 KSEK)
 • Wifog Holding AB (publ) säkrar lånefacilitet från City Capital Partners AB om 3 miljoner kronor varav 1,15 MSEK har nyttjats under perioden
 • Wifog lanserar app med nya leverantörer av rörligt annonsmaterial

HALVÅR 1, 2019

 • Nettoomsättningen uppgick för första halvåret till 2 402 KSEK (3 977 KSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick för första halvåret till -2 926 KSEK (-4 881 KSEK)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick för första halvåret till -3 883 KSEK (-5 684 KSEK)
 • Avtal om ägarspridning med Dividend Sweden AB
 • Styrelsen beslutade om en företrädesemission på totalt 20,7 MSEK med en överteckningsoption på ytterligare 6,4 MSEK. Emissionen tecknas till 108,5% motsvarande 22,5 MSEK.
 • Wifog ingår strategiskt samarbete med världens fjärde största mobiltillverkare Xiaomi genom svenska generalagenten East & West Distribution AB
2019-07-22
Regulatorisk

Aktieägarna i Wifog Holding AB (publ), org.nr 556668-3933, kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 augusti, kl. 12.00 på No 18 på Centralplan 15, Stockholm.

2019-07-01
Regulatorisk

Wifog Holding AB (publ)s årsstämma hölls fredagen den 28 juni 2019 i no18s lokaler på Centralplan 15 i Stockholm.

1
2
...
17
>>

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.