Nyheter

Kallelse extra bolagsstämma Forestlight Entertainment

Aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ) org. nr 556668- 3933 (Bolaget) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 augusti 2015 kl. 10.30 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman skall

(i) dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 14 augusti 2015. Aktieägare som har sina aktier i förvaltarregistrerade måste i god tid före fredagen den 14 augusti 2015 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Kontakt med förvaltaren bör tas i god tid före detta datum;

(ii) dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 14 augusti 2015 på adress Rosenlundsgatan 36, 188 53 Stockholm, per e-mail till info@forestlight.se, per telefon 08-660 43 30 eller per fax 08-660 43 38. Vid anmälan skall aktieägarna uppge namn, person/organisationsnummer och telefonnummer dagtid, samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde (högst två biträden). Aktieägare som kommer att företrädas enligt fullmakt måste utfärda en daterad och undertecknad fullmakt till ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, en bestyrkt kopia av registreringsbeviset eller motsvarande, måste skickas till Bolaget på den ovannämnda adressen i god tid före stämman. Fullmakt är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.forestlight.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en justeringsperson
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om ändring av bolagsordning
8. Beslut om sammanläggning av aktier, s.k. omvänd split
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordning

I syfte att möjliggöra sammanläggning, s.k. omvänd split enligt punkt 8 nedan, föreslår styrelsen att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 50 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier till lägst 250 000 aktier och högst 1 000 000 aktier. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 250 000 och högst 1 000 000."

Förslaget är villkorat av att förslaget till beslut om omvänd split enligt punkt 8 bifalles.

Punkt 8 - Beslut om sammanläggning av aktier, s.k. omvänd split

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 200:1, d v s tvåhundra (200) befintliga aktier blir en (1) ny aktie. Aktiens kvotvärde kommer efter sammanläggningen att vara ca. 1,905882 kronor per aktie mot tidigare ca. 0,009529. Styrelsen föreslås bli bemyndigad att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen samt att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande. Beslut får verkställas endast under förutsättning av att överenskommelse träffats med en eller flera aktieägare om att de vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg skall tillhandahålla aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med tvåhundra (200) så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbart med tvåhundra (200).

Beslutet förutsätter och är villkorat av att förslaget om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 bifalles.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 7 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag till beslut

Fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.forestlight.se, och hos Bolaget på adress enligt ovan senast två (2) veckor före extra bolagsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida senast tre (3) veckor före stämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i juli 2015
Forestlight Entertainment AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)
Tel. +46 (0) 8 660 43 30
E-post: peter.levin@forestlight.se 
Hemsida: www.forestlight.se

2015-11-20

Styrelsen i Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") har beslutat om nyemission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägare i Wifog om cirka 16,0 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet"). Erbjudandet är garanterat till cirka 93,8 procent via teckningsförbindelser och externa emissionsgarantier. Utöver Erbjudandet har styrelsen beslutat om en nyemission av konvertibler, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om högst 6,0 MSEK ("Övertilldelningsoptionen").

2015-11-16

Aktieägarna i Wifog Holding AB, org. nr 556668-3933, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 december 2015 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 8 A i Stockholm,

2015-11-02

Wifog Holding AB (publ) kommer månadsvis publicera vissa nyckeltal för att beskriva verksamheten och dess utveckling:

  • Antal användare 48 151
  • Omsättningen har ökat med 99 % sedan föregående månad
  • Bruttomarginalen har förbättrats med 89 % sedan föregående månad
  • EBITDA uppgår till -1,4 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 0,9 miljoner kronor sedan föregående månad.
2015-10-21

Wifog Holding AB (publ)s VD Peter Håkansson har sedan börsintroduktionen den 1 oktober ökat sitt innehav i Bolaget med 12 000 aktier genom köp via Nasdaq First North. Han äger nu privat och via bolag totalt 106 063 aktier, vilket motsvarar en ägarandel på 1,66%.

2015-10-16

Med nya SwipeAd adderar Wifog ytterligare annonsytor på sin plattform. Wifogs användare kommer att kunna att få riktade budskap när de öppnar Wifogs app eller "låser upp" sin telefon och därmed öka sin telefonpott. Med bara en enkel swipe-rörelse kan användarna tacka ja eller nej till ett erbjudande från Wifogs annonsörer. SwipeAds är ett av flera steg för bolaget att öka annonsintäkterna och samtidigt förbättra användarnas möjligheter. Lanseringen sker den 21 oktober.

2015-10-14

VD och CFO har köpt aktier

2015-10-07

Sammanläggning av aktier
Extra bolagsstämma i Forestlight Entertainment AB (publ), numera under namnet Wifog Holding AB (publ) ("Bolaget"), beslutade den 20 augusti 2015 om minsking av antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning 200:1, vilket innebär att tvåhundra (200) aktier läggs samman till en (1) aktie. Vidare beslutade extra bolagsstämma att bemyndiga styrelsen i Bolaget att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

<<
1
...
14
15
16
17
18
>>

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.