Nyheter

DELÅRSRAPPORT, 1 JANUARI - 30 JUNI 2018 WIFOG HOLDING AB (PUBL)

KVARTAL 2, 2018

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 2 298 Tkr (2 871 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick till 1 435 Tkr (987 Tkr).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -2 827 Tkr (-3 386 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -3 229 Tkr under kvartalet (-3 727 Tkr).
 • Vid årsstämman i juni röstades Mikael König samt Mattias Spetz in i styrelsen. Mikael König utsågs till Ordförande.
 • Företrädesemission som inbringade 16 miljoner registrerades hos Bolagsverket.
 • Två kortfristiga lån om totalt 4 miljoner har säkrats.
 • Nasdaq utfärdade vite om 4 årsavgifter till bolaget för bristfällig informationsgivning samt att bolaget brustit mot god sed på aktiemarknaden. Händelserna avser i huvudsak händelser under 2017, men en förseelse gällande sen informationsgivning efter extra insatt bolagstämma den 22 mars 2018.

HALVÅR 1, 2018

 • Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 3 977 Tkr (4 557 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick till 2 668 Tkr (1 319 Tkr). § Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under första halvåret -4 881 Tkr (-8 173 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -5 684 Tkr under första halvåret (-8 836 Tkr).
 • En riktad emission om 7,5 miljoner registrerades i mars.
 • Lanserades Wifog Zero - en gratis mobiltjänst.
 • Lanserade nya abonnemang för sparsamma förbrukare.
 • Påbörjades samarbete med Bonusway.
 • Slöts partnerskap med Metro Media House.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Extra bolagsstämman den 30 juli 2018 beslutade att godkänna styrelsens förslag till nyemission utan företrädesrätt. Emissionen omfattar 75 000 000 aktier och är riktad till Metro Media House. Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar som mest med 3 750 000 kr.
 • Peter Håkansson lämnade bolaget den 17 augusti och Martin Litborn utsågs till tillförordnad verkställande direktör för koncernen.
 • Kampanj med Metro Media House har satts igång.

VD HAR ORDET

Omställning, ekonomisk kontroll och fokus

Under årets första halva har fokus fortsatt legat på att förbereda för omställningen till att bli Sveriges bästa mobiloperatör för de som inte har så stora behov. Efter lanseringen av Wifog Zero, Sveriges enda gratisabonnemang den 7:e maj tätt följt av marknadens mest prisvärda mobilabonnemang för 30-90kr, har förberedelserna för den breda lanseringen av mobiltjänsterna under årets tredje kvartal legat i fokus. Samarbetet med vår nya mediapartner Metro Media House har tagit fart och visionen och målet att sprida Wifogs mobiltjänster till den breda massan i Sverige är på god väg.

Utöver de nya tjänsterna har fokus legat på att anpassa plattformen för GDPR som trädde i kraft den 25:e maj 2018. Vi har en unik möjlighet i och med vår plattforms natur att skapa en skräddarsydd tjänst för både våra egna kunder men också externa kunder via våra B2B- lösningar. Wifogs tillgångar och kunskaper inom lojalitet och engagemangssystem så kallade opt-in-plattformar har i och med detta fått extra betydelse i branschen.

Kvartalet har fortsatt inneburit stora besparingar samt att fortsatt säkra finansieringen för koncernen. Det tillsammans med ny styrelse och management är Wifog rustade för framtiden. Jag ser fram emot en andra halva av 2018 där vi äntligen har kraften att berätta för allmänheten om våra unika och banbrytande tjänster.

Martin Litborn
Tillförordnad VD Wifog Holding AB
Stockholm 2018-08-31

Kommande rapporter:
Delårsrapport för kvartal 1-3, 2018 publiceras den 30 november 2018.
Bokslutskommuniké för 2018 publiceras den 28 februari 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas. 

Stockholm 2018-08-31

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Litborn, VD Wifog Holding AB (publ) E-post: ir@wifog.com Hemsida: http://investor.wifog.com

Denna information är sådan information som Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31:e augusti 2018 kl. 07:30 CET.

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att skapa konsumentnytta och konsumentvärde i vardagliga aktiviteter online. Bolaget rymmer Wifog Mobile som är en mobiltjänst som köper kapacitet i 3s nät, en lojalitets- och aktivitetsplattform samt en B2B enhet som erbjuder en portfölj av digitala lojalitets- och konsumenttjänster åt företag, organisationer och verksamheter, i och utanför Sverige. Tjänsteportföljen inbegriper lösningar för online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se http://www.mangold.se

2018-12-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Wifog Holding AB (publ), org.nr 556668-3933, kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 december 2018, kl. 12.00 i Metro Media House lokaler på Regeringsgatan 105, Stockholm.

2018-11-30
Regulatorisk

KVARTAL 3, 2018

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1 785 Tkr (1 451 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick till 578 Tkr (396 Tkr).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -3 966 Tkr (-2 873 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -4 395 Tkr under kvartalet (-3 238 Tkr). Justerat för ej kassaflödespåverkande marknadsinvesteringar blev resultatet -1 778 Tkr.
 • Extra bolagsstämman den 30 juli 2018 beslutade att godkänna styrelsens förslag till nyemission utan företrädesrätt. Emissionen omfattade 75 000 000 aktier och var riktad till Metro Media House. Emissionen innebar att aktiekapitalet ökade med 3 750 000 kr.
 • Peter Håkansson lämnade bolaget den 17 augusti och Martin Litborn utsågs till tillförordnad verkställande direktör för koncernen.
 • Samarbetet med Metro Media House sjösattes.
 • Bolaget har under perioden upptagit ytterligare lån om 3,65 MSEK netto.

NIO MÅNADER, 2018

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 761 Tkr (6 008 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick till 3 245 Tkr (1 714 Tkr).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev - 8 846 Tkr (-11 046 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -10 078 Tkr (-12 074 Tkr). Justerat för ej kassaflödespåverkande marknadsinvesteringar blev resultatet -5 392Tkr.
 • Företrädesemission som inbringade 16 miljoner registrerades hos bolagsverket.
 • Två kortfristiga lån om totalt 4 miljoner säkrades.
2018-11-30
Regulatorisk

Emissionen är ett led i den ekonomiska omstrukturering som påbörjades under 2018, med avsikt att ge bolaget förutsättningar att realisera potentialen i bolagets affärsmodell.

2018-08-31
Regulatorisk

KVARTAL 2, 2018

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 2 298 Tkr (2 871 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick till 1 435 Tkr (987 Tkr).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -2 827 Tkr (-3 386 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -3 229 Tkr under kvartalet (-3 727 Tkr).
 • Vid årsstämman i juni röstades Mikael König samt Mattias Spetz in i styrelsen. Mikael König utsågs till Ordförande.
 • Företrädesemission som inbringade 16 miljoner registrerades hos Bolagsverket.
 • Två kortfristiga lån om totalt 4 miljoner har säkrats.
 • Nasdaq utfärdade vite om 4 årsavgifter till bolaget för bristfällig informationsgivning samt att bolaget brustit mot god sed på aktiemarknaden. Händelserna avser i huvudsak händelser under 2017, men en förseelse gällande sen informationsgivning efter extra insatt bolagstämma den 22 mars 2018.
2018-08-27
Regulatorisk

Styrelsen har beslutat att skjuta på redogörelsen av kvartalsrapport 2 för 2018.

2018-08-16
Regulatorisk

Peter Håkansson har valt att avsluta sin anställning som VD och koncernchef för Wifog Holding AB. Styrelsen och Peter Håkansson har kommit överens om att han gör sin sista dag fredagen 17 augusti 2018.

2018-07-30
Regulatorisk

Wifog Holding AB (publ) höll under måndagen 30 juli 2018 extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till nyemission utan företrädesrätt.

2018-07-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Wifog Holding AB (publ), org.nr 556668-3933, kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 juli 2018, kl. 10.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 72A, Stockholm.

1
2
...
8
>>

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.