Nyheter

Bokslutskommuniké, 1 januari - 31 december 2015

KONCERNEN I SAMMANDRAG I TSEK

  2015 Kv 4 2015 Helår
Nettoomsättning 2 027 4 569
Periodens resultat -9 510 -40 268
Balansomslutning 23 114 23 114
Eget kapital -18 095 -18 095
Resultat per aktie, SEK, före och efter utspädning Neg Neg
Eget kapital per aktie, SEK Neg Neg
Antal aktier vid periodens slut inklusive nyemission  6 402 161 6 402 161
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 6,9 6,9
Soliditet Neg Neg

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Konvertibelemission, enligt beslut på extra bolagsstämma den 14 december 2015, tecknades till cirka 106,6 procent, totalt 1 705 430 konvertibler. Bolaget tillförs cirka 17,1 MSEK före kvittningar om cirka 2,0 MSEK och emissionskostnader. I det fall samtliga konvertibler skulle konverteras till aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 1 705 430 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 21,0 procent.
  • Handeln med konvertiblerna inledes på First North Sweden den 26 februari 2016. Konvertiblernas ISIN-kod är SE0007783055.

KOMMENTAR FRÅN VD, PETER HÅKANSSON

Samtidigt som Wifog noterades på First North, den 1:a oktober, lanserades även Wifogs nya konsumentplattform och med den en ny affärsmodell. I korthet så får alla användare tillgång till fler funktioner och fler och roligare vägar att reducera eller helt bli av med sin telefonräkning. Vi kan se att förändringarna tagits emot väl av användarna, men skall tillstå att en del tekniska inkörningsproblem hos oss och hos våra leverantörer stört utvecklingen och användarupplevelsen under perioder.

Under de första månaderna under 2016 så kan vi nu med glädje se att plattformen nu fungerar stabilt, vilket delvis manifesteras i att vi nu ser en positiv användartillväxt efter höstens tapp. Försäljnings- och marknadsorganisationerna har förstärkts för att effektivt kunna möta våra krav på lönsam tillväxt och expansion.

Stort fokus kommer att ligga på partnersamarbeten och utökat innehåll för att ytterligare förstärka kundupplevelsen.

Vi ser att marknaden för mobil annonsering fortsatt kommer att öka, liksom e-handel och annan digital konsumtion och Wifog är väldigt väl positionerade för att möta företagens behov av att nå konsumenter i rätt läge på rätt plats liksom att möta konsumenternas krav på relevans och punktlighet. Vi för fortsatt diskussioner med ett antal operatörer om att exportera vår modell till andra geografier men även till andra industrier så att världens konsumenter även kan få chansen att bli av med fler räkningar än mobilen.

Kvartal 4, 2015 och kvartal 1, 2016 har präglats av nylansering. Nu stundar tillväxt och expansion.

Bästa hälsningar
PETER HÅKANSSON, VD

Nästa rapporttillfälle
Årsredovisning för 2015 publiceras den 26 maj 2016.
Delårsrapport för kvartal 1, 2016 publiceras den 27 maj 2016.
Årsstämma den 9 juni 2016.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 2016-03-18

Bokslutskommunikéns avlämnande
Wifog Holding AB (publ)

Styrelsen

Johan Salén 
Ordförande

Mathias Hedström 
Ledamot

Henrik Ringmar
Ledamot

Peter Håkansson
VD

Kontakt:
För eventuella frågor kring delårsrapporten vänligen kontakta Peter Håkansson, VD.
Wifog Holding AB (publ), Eriksbergsgatan 8A, 2 tr, 114 30 Stockholm
Hemsida: www.wifog.com, e-post: ir@wifog.com

Filer för nedladdning
2016-09-01

Wifogs marknadschef Anna Bofeldt lämnar Wifog och går vidare mot nya utmaningar.
- Anna har såväl i sin roll som marknadschef och som medlem i Wifogs ledningsgrupp tillfört väldigt mycket vad avser kultur, engagemang och metodik. Vi kommer verkligen att sakna Anna både på ett personligt och ett professionellt plan, säger VD, Peter Håkansson.

2016-08-29
Regulatorisk

Kvartal 2, 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 445 Tkr (1 099 Tkr).
  • Bruttovinsten uppgick 620 Tkr (-3 754 Tkr).
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5 188 Tkr (-9 058 Tkr).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5 425 Tkr (-9 058 Tkr).
  • Samarbetsavtal tecknat med Tele2 Sverige för att erbjuda Comviqs och Tele2s kunder att betala hela eller delar av sina mobilkostnader genom Wifogs aktivitets- och lojalitets-modell.
  • Samarbetsavtal tecknat med Aon Sweden för att ta fram optimala försäkringslösningar och ett förstärkt kunderbjudande för Wifogs och Aons universum.
  • Apportemission genomförs i juni efter ett erbjudande till Wifog ABs minoritetsägare att konvertera sina aktier i Wifog AB mot aktier i Wifog Holding AB (publ). Ägare till 82% av minoritetsaktierna accepterar erbjudandet. Efter emissionen äger Wifog Holding AB (publ) 99,3% av akiter och röster i Wifog AB.
  • Konvertibelemission på 491 881 konvertibler genomförs i juni vilken tillför Bolaget 4,2 Mkr i kapital.
2016-06-30

Förvärv av aktier
Wifog Holding AB (publ)s VD Peter Håkansson har ökat sitt innehav i Bolaget genom köp av 3 500 aktier. Han äger nu privat och via bolag totalt 116 063 aktier, 197 175 konvertibler samt 1 000 000 teckningsoptioner.

2016-06-13

Aon har tecknat ett avtal med Wifog, som tillhandahåller en tjänst där kunder själva kan styra sina kostnader genom en aktivitets- och lojalitets-modell. Aon kommer att bistå Wifogs kunder med personaliserade försäkringslösningar och ett nytt sätt att tjäna poäng.

2016-06-10

Wifog Holding AB (publ)s årsstämma hölls torsdagen den 9 juni 2016 i bolagets lokaler på Erikbergsgatan 8A i Stockholm.

2016-06-10

Tele2 Sverige AB har tecknat ett avtal med plattformen Wifog, som tillhandahåller en tjänst där kunder själva kan styra sina kostnader genom en aktivitets- och lojalitets-modell. I ett första skede kommer Tele2 Sverige att erbjuda Comviqs kontantkortskunder det nya sättet att påverka sin mobilkostnad.

2016-05-27

KONCERNEN I SAMMANDRAG I TSEK                      

  2016 Kv 1 2015 Kv 1 2015 Helår
Nettoomsättning 1 614 461 4 569
Periodens resultat -6 260 -8 979 -40 268
Balansomslutning 13 582 26 973 23 114
Eget kapital -24 355 4 440 -18 095
Resultat per aktie, SEK, före och efter utspädning Neg Neg Neg
Eget kapital per aktie, SEK Neg 0,085 Neg
Antal aktier vid periodens slut 6 402 161 52 469 142 6 402 161
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 5,95 0,15  6,90
Soliditet Neg 16,5 Neg

 

<<
1
...
11
12
13
14
...
18
>>

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.