Nyheter

Bokslutskommuniké, 1 januari - 31 december 2015

KONCERNEN I SAMMANDRAG I TSEK

  2015 Kv 4 2015 Helår
Nettoomsättning 2 027 4 569
Periodens resultat -9 510 -40 268
Balansomslutning 23 114 23 114
Eget kapital -18 095 -18 095
Resultat per aktie, SEK, före och efter utspädning Neg Neg
Eget kapital per aktie, SEK Neg Neg
Antal aktier vid periodens slut inklusive nyemission  6 402 161 6 402 161
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 6,9 6,9
Soliditet Neg Neg

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Konvertibelemission, enligt beslut på extra bolagsstämma den 14 december 2015, tecknades till cirka 106,6 procent, totalt 1 705 430 konvertibler. Bolaget tillförs cirka 17,1 MSEK före kvittningar om cirka 2,0 MSEK och emissionskostnader. I det fall samtliga konvertibler skulle konverteras till aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 1 705 430 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 21,0 procent.
  • Handeln med konvertiblerna inledes på First North Sweden den 26 februari 2016. Konvertiblernas ISIN-kod är SE0007783055.

KOMMENTAR FRÅN VD, PETER HÅKANSSON

Samtidigt som Wifog noterades på First North, den 1:a oktober, lanserades även Wifogs nya konsumentplattform och med den en ny affärsmodell. I korthet så får alla användare tillgång till fler funktioner och fler och roligare vägar att reducera eller helt bli av med sin telefonräkning. Vi kan se att förändringarna tagits emot väl av användarna, men skall tillstå att en del tekniska inkörningsproblem hos oss och hos våra leverantörer stört utvecklingen och användarupplevelsen under perioder.

Under de första månaderna under 2016 så kan vi nu med glädje se att plattformen nu fungerar stabilt, vilket delvis manifesteras i att vi nu ser en positiv användartillväxt efter höstens tapp. Försäljnings- och marknadsorganisationerna har förstärkts för att effektivt kunna möta våra krav på lönsam tillväxt och expansion.

Stort fokus kommer att ligga på partnersamarbeten och utökat innehåll för att ytterligare förstärka kundupplevelsen.

Vi ser att marknaden för mobil annonsering fortsatt kommer att öka, liksom e-handel och annan digital konsumtion och Wifog är väldigt väl positionerade för att möta företagens behov av att nå konsumenter i rätt läge på rätt plats liksom att möta konsumenternas krav på relevans och punktlighet. Vi för fortsatt diskussioner med ett antal operatörer om att exportera vår modell till andra geografier men även till andra industrier så att världens konsumenter även kan få chansen att bli av med fler räkningar än mobilen.

Kvartal 4, 2015 och kvartal 1, 2016 har präglats av nylansering. Nu stundar tillväxt och expansion.

Bästa hälsningar
PETER HÅKANSSON, VD

Nästa rapporttillfälle
Årsredovisning för 2015 publiceras den 26 maj 2016.
Delårsrapport för kvartal 1, 2016 publiceras den 27 maj 2016.
Årsstämma den 9 juni 2016.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 2016-03-18

Bokslutskommunikéns avlämnande
Wifog Holding AB (publ)

Styrelsen

Johan Salén 
Ordförande

Mathias Hedström 
Ledamot

Henrik Ringmar
Ledamot

Peter Håkansson
VD

Kontakt:
För eventuella frågor kring delårsrapporten vänligen kontakta Peter Håkansson, VD.
Wifog Holding AB (publ), Eriksbergsgatan 8A, 2 tr, 114 30 Stockholm
Hemsida: www.wifog.com, e-post: ir@wifog.com

Filer för nedladdning
2016-05-11

Aktieägarna i Wifog Holding AB, org. nr 556668-3933, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2016 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 8 A i Stockholm. 

2016-05-10

Extra bolagsstämma den 14 december 2015 beslutade att Wifog Holding AB (Bolaget) skulle ta upp två konvertibla lån om nominellt högst 22 005 400 kronor genom utgivande av högst 2 200 540 konvertibler och att de konvertibla förlagslånen skulle medföra rätt till utbyte (konvertering) mot aktier i Bolaget.

Teckningsperioden var den 1-17 december 2015 och totalt tecknades 1 705 430 konvertibler, motsvarande ett nominellt belopp om 17 054 300 kronor.

2016-05-10

Wifog förstärker ledningsgruppen Wifog förstärker ledningsgruppen med två nya personer, Anna Bofeldt som ny Chief Marketing Officer och Carl Henric Holmberg som ny Chief Revenue Officer. Anna har tidigare erfarenhet av marknadsföring och varumärkesutveckling av internationella varumärken såsom Red Bull och Match.com. Carl Henric har en lång internationell erfarenhet av att bygga och driva bolag inom e-learning, media och digitala produkter för bolag som Mediaplanet, M2S och RelinkLabs.

2016-03-18

KONCERNEN I SAMMANDRAG I TSEK

  2015 Kv 4 2015 Helår
Nettoomsättning 2 027 4 569
Periodens resultat -9 510 -40 268
Balansomslutning 23 114 23 114
Eget kapital -18 095 -18 095
Resultat per aktie, SEK, före och efter utspädning Neg Neg
Eget kapital per aktie, SEK Neg Neg
Antal aktier vid periodens slut inklusive nyemission  6 402 161 6 402 161
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 6,9 6,9
Soliditet Neg Neg
2016-01-07

Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") har genomfört en nyemission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägare i Wifog ("Erbjudandet") under perioden 1 december - 17 december 2015. Konvertibelemissionen tecknades till cirka 106,6 procent och Bolaget tillförs cirka 17,1 MSEK före kvittningar om cirka 2,0 MSEK och emissionskostnader. Övertilldelningsoptionen kommer att användas till den del om cirka 6,6 procent som konvertibelemissionen övertecknades, vilket ger samtliga investerare en full tilldelning.

2016-01-04

Wifog Holding AB (publ) publicerar månadsvis vissa preliminära nyckeltal för att beskriva verksamheten och dess utveckling:

2015-12-15

Följande beslutades på bolagsstämman:

Teckningsoptionsprogram
Stämman beslutade om emission av 500 000 teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag. 

2015-12-01

Wifog Holding AB (publ) publicerar månadsvis vissa preliminära nyckeltal för att beskriva verksamheten och dess utveckling:

  • Antal användare 42 836
  • Omsättningen har ökat med 10 % sedan föregående månad
  • Bruttomarginalen har förbättrats med 111% sedan föregående månad
  • EBITDA*1) uppgår till -1,1 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 0,3 miljoner kronor sedan föregående månad. 
<<
1
...
11
12
13
14
...
16
>>

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.