Nyheter

Apportemission - Erbjudande om att byta Wifog AB-aktier mot Wifog Holding AB-aktier

Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 juli 2015 fattade styrelsen för Wifog Holding AB den 16 maj 2016 beslut om apportemission av högst 266 466 aktier, vilket vid full anslutning innebär en ökning av aktiekapitalet med cirka 507 852,82 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de aktieägare i Wifog AB, org.nr 556572-4621, som äger minst 80 aktier i Wifog AB.

Bakgrund
I juni 2015 gick Forestlight Entertainment AB (publ) ut med ett erbjudande till alla aktieägare i Wifog AB om att genom en apportemission köpa deras Wifog AB-aktier och få aktier i Forestlight Entertainment AB i utväxling. Aktieägare med drygt 95% aktierna i Wifog AB tackade ja till erbjudandet och Forestlight Entertainments AB bytte namn till Wifog Holding AB. Samtidigt som transaktionen genomfördes avyttrade Forestlight Entertainment AB den tidigare operativa verksamheten, varvid Wifog blev den nya och enda verksamheten för koncernen.

Knappt 5% av aktierna i Wifog AB ägs således av andra ägare än Wifog Holding AB. Mot bakgrund av att väldigt många efterfrågat en ny möjlighet att konvertera aktier i Wifog AB till Wifog Holding AB så har styrelsen beslutat att öppna ett erbjudande enligt samma konverteringsnyckel som erbjudandet sommaren 2015.

Styrelsens förhoppning är att samtliga aktieägare i Wifog AB tar den sista chansen att bli delagare i det noterade bolaget och hoppas att de får vara med om en betydligt starkare börsutveckling än vad som varit fallet de första 8 månaderna som noterade på Nasdaq First North.

För de aktieägare som inte svarar på detta erbjudandet, kommer styrelsen att påkalla en process för att tvångsvis lösa ut resterande aktieägare. En sådan process brukar ta väldigt lång tid och kan förväntas bli färdig tidigast om 12 månader.

Erbjudande
Erbjudandet innebär att aktieägarna i Wifog AB för varje åttio (80) befintliga aktier i Wifog AB erhåller en (1) nyemitterad aktie i Wifog Holding AB. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de aktieägare som äger minst 80 aktier i Wifog AB.

Fullständiga villkor för apportemissionen framgår av Informationsmemorandum som kommer att publiceras på Wifog Holding AB:s webbplats www.wifog.com samt på Mangolds webbplats www.mangold.se.

Anmälan
Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 23 maj 2016 till och med den 3 juni 2016.

Förtryckt anmälningssedel och svarskuvert distribueras via Euroclear per den 19 maj 2016 till direktregistrerade aktieägare i Wifog AB. Den som önskar acceptera Erbjudandet ska kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta, komplettera med efterfrågade uppgifter, underteckna anmälningssedeln samt lämna in anmälningssedeln till:

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Wifog
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2

E-mail: teckning@mangold.se
Telefax: 08-503 015 51
Telefon: 08-503 015 80
Webbplats: www.mangold.se

Blank anmälningssedel kommer att kunna laddas ned i elektroniskt format från Wifog Holding AB:s webbplats www.wifog.com samt från Mangolds webbplats www.mangold.se.

Stockholm 2016-05-18

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Henrysson, CFO Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com.

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att ge konsumenter möjlighet att helt eller delvis finansiera kostnaden för hushållsnära tjänster såsom mobiltelefoni, försäkringar och el genom att konsumera reklam och handla online från butiker knutna till Wifogs nätverk samt göra marknadsundersökningar. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550.

Filer för nedladdning
2016-08-29
Regulatorisk

Kvartal 2, 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 445 Tkr (1 099 Tkr).
  • Bruttovinsten uppgick 620 Tkr (-3 754 Tkr).
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5 188 Tkr (-9 058 Tkr).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5 425 Tkr (-9 058 Tkr).
  • Samarbetsavtal tecknat med Tele2 Sverige för att erbjuda Comviqs och Tele2s kunder att betala hela eller delar av sina mobilkostnader genom Wifogs aktivitets- och lojalitets-modell.
  • Samarbetsavtal tecknat med Aon Sweden för att ta fram optimala försäkringslösningar och ett förstärkt kunderbjudande för Wifogs och Aons universum.
  • Apportemission genomförs i juni efter ett erbjudande till Wifog ABs minoritetsägare att konvertera sina aktier i Wifog AB mot aktier i Wifog Holding AB (publ). Ägare till 82% av minoritetsaktierna accepterar erbjudandet. Efter emissionen äger Wifog Holding AB (publ) 99,3% av akiter och röster i Wifog AB.
  • Konvertibelemission på 491 881 konvertibler genomförs i juni vilken tillför Bolaget 4,2 Mkr i kapital.
2016-06-30

Förvärv av aktier
Wifog Holding AB (publ)s VD Peter Håkansson har ökat sitt innehav i Bolaget genom köp av 3 500 aktier. Han äger nu privat och via bolag totalt 116 063 aktier, 197 175 konvertibler samt 1 000 000 teckningsoptioner.

2016-06-13

Aon har tecknat ett avtal med Wifog, som tillhandahåller en tjänst där kunder själva kan styra sina kostnader genom en aktivitets- och lojalitets-modell. Aon kommer att bistå Wifogs kunder med personaliserade försäkringslösningar och ett nytt sätt att tjäna poäng.

2016-06-10

Wifog Holding AB (publ)s årsstämma hölls torsdagen den 9 juni 2016 i bolagets lokaler på Erikbergsgatan 8A i Stockholm.

2016-06-10

Tele2 Sverige AB har tecknat ett avtal med plattformen Wifog, som tillhandahåller en tjänst där kunder själva kan styra sina kostnader genom en aktivitets- och lojalitets-modell. I ett första skede kommer Tele2 Sverige att erbjuda Comviqs kontantkortskunder det nya sättet att påverka sin mobilkostnad.

2016-05-27

KONCERNEN I SAMMANDRAG I TSEK                      

  2016 Kv 1 2015 Kv 1 2015 Helår
Nettoomsättning 1 614 461 4 569
Periodens resultat -6 260 -8 979 -40 268
Balansomslutning 13 582 26 973 23 114
Eget kapital -24 355 4 440 -18 095
Resultat per aktie, SEK, före och efter utspädning Neg Neg Neg
Eget kapital per aktie, SEK Neg 0,085 Neg
Antal aktier vid periodens slut 6 402 161 52 469 142 6 402 161
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 5,95 0,15  6,90
Soliditet Neg 16,5 Neg

 

2016-05-26

Wifog Holding AB (publ) ("Wifog Holding") offentliggör idag Årsredovisning för 2015 och en revisionsberättelse med anmärkningar. Bolagets revisorer gör anmärkningar i revisionsberättelsen utan att det påverkar deras uttalanden i revisionsberättelsen och tillstyrker därmed att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Årsredovisningen publiceras på Wifog Holdings hemsida www.wifog.com.

<<
1
...
10
11
12
13
...
17
>>

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.