Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 12 december 2017

Aktieägarna i Wifog Holding AB (publ), org.nr 556668-3933, kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 december 2017, kl. 10.00 i bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 8 A i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Fullständigt förslag punkt 9

Fullständigt förslag punkt 9 bilaga