Bolagsstyrning

Wifog Holding är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget bildades den 8 september 2004 och registrerades hos Bolagsverket den 13 oktober 2004. Stiftare var Svenska Standardbolag AB. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och dess organisationsnummer är 556668-3933. Bestämmelser i bolagsordningen är ej mer långtgående än aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägarnas rättigheter.

Organisationsstruktur

Koncernen består av moderbolaget Wifog Holding AB (publ), org nr 556668-3933 samt 99,3 procent av aktierna i dotterbolaget Wifog AB, org nr 556572-4621 med säte i Stockholm, samt Savey Int AB med orgnr 559107-2847.Wifog AB heläger dotterbolaget Wifog Sverige AB, org nr 556975-7973 med säte i Stockholm.

Ledning

VD för bolaget är Martin Litborn. Ledningen består av VD.

Styrelse

Styrelsens uppgifter och ansvar följer av svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av bolaget. Styrelsen väljs vid bolagsstämman och består av tre ledamöter.