Aktien

Aktien och ägarförhållanden

Enligt gällande bolagsordning, som antogs vid extra bolagstämma den 22 mars 2018, ska aktiekapitalet vara lägst 8 000 000 kr och högst 32 000 000 kr och antal aktier ska vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000. Aktiekapitalet i Wifog Holding AB (publ) uppgår till cirka 9.202.288,15  fördelat på 184 045 763 aktier med ett kvotvärde om cirka 0,05 SEK.

Antal aktieägare uppgår till 2 523 per den 30 april 2017.

Nedanstående sammanställning visar de tio största aktieägarna per den 30 april 2017.

Ägare Antal aktier Andel
Caseis Bank, Luxembourg Branch 1  471  257 18,11%
UBS Switzerland AG/Clients Account 861 701 10,61%
Banque Internationale a Lux 594 259 7,32%
Master Invest Aktiebolag 571 728 7,04%
Folke Ohlssons Minnesstiftelse 433 208 5,33%
Dividend Sweden AB 387 608 4,77%
SEB Life International Assurance 378 900 4,67%
Capensor Capital AB 190 653 2,35%
Kåberg, Magnus 183 035 2,25%
BGL Consulting AB 167 287 2,06%
Övriga 2 882 327 35,49%
Summa 8 121 963 100,0%

Handel i aktien

Wifog Holding AB är listad på Nasdaq First North.

Kortnamn: WIFOG
ISIN-kod: SE0007614722

Konvertibler

Wifog har gjort två konvertibelemissioner i samma serie, en under december 2015 och en under maj/juni 2016. Handeln med konvertiblerna inleddes den 26 februari 2016 på First North Sweden. Sista dag för handel är den 13 juni 2017.

Kortnamn: WIFOG KV
ISIN-kod: SE0007783055

Utdelningspolicy

Den som på avstämningsdagen för utdelning är iförd i den av Euroclear förda aktieboken anses behörig att motta utdelning. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Wifog har ingen fastställd utdelningspolicy och historiskt har ingen utdelning lämnats. Styrelsen för Wifog Holding AB (publ) har inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas inom det närmaste året. Eventuella vinster avses återinvesteras i verksamheten och användas för fortsatt expansion. Avsikten är att styrelsen årligen skall pröva den fastslagna utdelningspolicyn.

First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Mangold Fondkommission AB
Tel: 08-503 015 50

Mangold ny logga