Aktien

Aktien och ägarförhållanden

Enligt gällande bolagsordning, som antogs vid extra bolagstämma den 22 mars 2018, ska aktiekapitalet vara lägst 8 000 000 kr och högst 32 000 000 kr och antal aktier ska vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000. Aktiekapitalet i Wifog Holding AB (publ) uppgår till cirka 27 003 620 SEK fördelat på 540 072 401 aktier med ett kvotvärde om cirka 0,05 SEK.

Nedanstående sammanställning visar de elva största aktieägarna per den 28 december 2018.

Ägare Antal aktier Andel
Aktiebolaget Custos 75 000 000 29,0%
Fredrik Crafoord gm bolag och kapitalförsäkring 39 167 142 15,1%
Dividend Sweden AB 33 675 979 13,0%
Gabrielsson Invest AB 18 446 528 7,1%
Trention AB 18 446 528 7,1%
Capsensor Capital AB 12 321 539 4,8%
Advokatfirman Rex AB 9 223 258 3,6%
Gryningskust Förvaltning AB 5 958 288 2,3%
Celox Pandion LTD 5 600 000 2,2%
Montana Sweden AB 4 908 705 1,9%
Pronator Invest 3 023 196 1,2%
Övriga (cirka 2,500) 33 274 600 12,8%
Totalt antal aktier 259 045 763 100,0%

Handel i aktien

Wifog Holding AB är listad på Nasdaq First North.

Kortnamn: WIFOG
ISIN-kod: SE0007614722

Konvertibler

Wifog har gjort två konvertibelemissioner i samma serie, en under december 2015 och en under maj/juni 2016. Handeln med konvertiblerna inleddes den 26 februari 2016 på First North Sweden. Sista dag för handel var den 13 juni 2017.

Kortnamn: WIFOG KV
ISIN-kod: SE0007783055

Utdelningspolicy

Den som på avstämningsdagen för utdelning är iförd i den av Euroclear förda aktieboken anses behörig att motta utdelning. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Wifog har ingen fastställd utdelningspolicy och historiskt har ingen utdelning lämnats. Styrelsen för Wifog Holding AB (publ) har inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas inom det närmaste året. Eventuella vinster avses återinvesteras i verksamheten och användas för fortsatt expansion. Avsikten är att styrelsen årligen skall pröva den fastslagna utdelningspolicyn.

First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Mangold Fondkommission AB
Tel: 08-503 015 50
ca@mangold.se 

Mangold ny logga

Likviditetsgarant

Erik Penser Bank AB är bolagets likviditetsgarant

Erik Penser Bank AB
Box 7405
103 91 Stockholm